Mødedato: 14.12.2022, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Status på puljemidler og egne projekter 2022

Se alle bilag

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om status på egne projekter og forbrug af puljemidler.

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget orienteres om status på puljemidler og egne projekter på hvert ordinære møde.

Lokaludvalg besluttede fordeling af 2022-puljemidler på det ordinære møde i september 2021 og kriterier til fordeling af puljemidler på det ordinære møde i september 2022.

Ved Lokaludvalgsmødet d. 17. august blev det besluttet at overføre 175.000 kr. fra borgerrettede projekter til Vesterbropuljen.

Ved Lokaludvalgsmødet d. 16. november blev det besluttet at besluttede at flytte 20.000 kr. fra ikke anvendte midler til Vesterbropuljen. 

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har i henhold til lov om kommunernes styrelse § 65d, stk. 2, nr. 10, henlagt følgende opgave til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse: Udmøntning af én årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse.

Lokaludvalgene fastsætter selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler, under ovenstående ramme og kommunal lov etc. Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra borgere, brugere og foreninger m.fl.

Lokaludvalget kan ligeledes indgå i samarbejdsprojekter og afsætte puljemidler til egne projekter, dog således at puljemidlerne primært kommer borgerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens borgere og brugere.

Vesterbro Lokaludvalg har i 2022 1.655.100 kr. Vesterbro Lokaludvalg har to puljer til eksterne ansøgninger, hvor Lillepuljen er til ansøgninger på 15.000 kr. og derunder, hvor sekretariatet er bemyndiget til at træffe beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger i puljegruppen. Ansøgninger til Vesterbropuljen træffer lokaludvalget afgørelse om fem gange om året på baggrund af indstillinger fra puljegruppen.

For at kunne udnytte lokaludvalgets midler bedst muligt, er der behov for en gennemgang af det hidtidige budget og en justering af de enkelte budgetposter, så ikke-disponerede midler kan flyttes tilbage til ’budget til disposition’, til andre egne projekter eller Vesterbropuljen for eksterne ansøgere.

Løsning

  1. Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler til efterretning.

Økonomi

Samlet oversigt over lokaludvalgets puljemidler. Tallene er aktuelle pr. 5. december 2022

Puljemidler
Oversigt på puljeøkonomien
Årets samlede budget 1655100
Budget Bevilget/disp. Udbetalt indtil nu Rest til disposition
Bydelspuljen (A) 768.367 751.676 543.935 16.691
Lillepuljen 341.633 337.597 249.119 4.036
Borgerrettede projekter (B) 545.100 450.282 338.074 94.818
Saldo (rest budgettal) 0  
Tilbage af årets budget til disposition (A, B) 115.544

 

Videre proces

 

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning.
Til top