Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 29.08.2019, kl. 18:30
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Beslutning om borgerdialog om Kommuneplan 2019

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg skal tage stilling til borgerdialog i forbindelse med den offentlige høring om Kommuneplan 2019.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg behandlede internt høringssvar vedr. Kommuneplan2019 på møde den 25. april 2019:
https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/25042019/edoc-agenda/3b620da0-7894-431c-be9d-dc3e2bdfccb0/868ddaa0-ba92-4fc3-b438-9c5fa13ae618

 

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg beslutter afholdelse af borgermøde og/eller andre aktiviteter om forslag til Kommuneplan 2019 og afsætter den økonomiske ramme fra lokaludvalgets 2019-puljemidler.

2. at Vanløse Lokaludvalg nedsætter en arbejdsgruppe på min. 2-3 medlemmer, der står for planlægning og gennemførsel af borgerdialogaktiviteter om Kommuneplan 2019.

Problemstilling

Forslaget til Kommuneplan 2019 kommer i offentlig høring i perioden 26. august til 21. oktober 2019 og kan findes på www.kp19.kk.dk

Kommuneplanen er den overordnede plan for byens fysiske udvikling og er et planlægningsværktøj, som skal være med til at sikre en langsigtet og sammenhængende planlægning af byen.

Arbejdet med kommuneplanen tager udgangspunkt i Københavns Kommuneplanstrategi 2018, resultatet af den offentlige høring af kommuneplanstrategien samt forudgående analyser.

I forbindelse med dialogkampagnen #københavnersnak i efteråret 2018, var kommunen i dialog med over 7.000 københavnere for at finde ud af , hvad der har betydning for københavnerne, når byen skal udvikles. Denne viden er forsøgt indarbejde i planforslaget.

Vanløse Lokaludvalg samarbejdede med Københavns Kommune om en survey i borgerpanelet: Forslag til Kommuneplanstrategi 2018 - Verdensby med ansvar (efterår 2018) og afholdt et velbesøgt borgermøde den 14. november 2018 med oplæg af hhv. daværende Stadsarkitekt Tina Saabye og direktør Flemming Holberg Fenger om Kommuneplanstrategien og bymidten, med efterfølgende temaworkshops.

Lokaludvalgets interne høringssvar på kommuneplanen, forvaltningens svar vedr. lokaludvalgets bemærkninger og den bydelsspecifikke del af KP19 er vedhæftet som bilag.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg beslutter, at der skal laves borgerdialogaktiviteter i forbindelse med den offentlige høring af Kommuneplan 2019, og hvilke aktiviteter der skal laves. Aktiviteterne bør foregå i perioden 26. august til 9. oktober 2019, dog helst inden 26. september, hvor lokaludvalget skal behandle og godkende/bemyndige retningslinjer for indsendelse af høringssvar. Det vil være oplagt med et borgermøde, hvor der også inviteres en repræsentant fra Københavns Kommune, til at fortælle om kommuneplanen.

Såfremt det besluttes at lave borgerdialogaktiviteter skal der nedsættes en ad-hoc arbejdsgruppe, som skal stå for planlægning og udførelse af aktiviteterne.

Der er pt. 4.100 kr. tilbage i Informationspuljen, som kan bruges på borgerdialogaktiviteter. Lokaludvalget skal derfor afsætte de nødvendige ekstra midler til borgerdialogaktiviteter i forbindelse med høringen fra de resterende disponible midler i Vanløsepuljen. Det foreslås at afsætte minimum 2.800 kr. fra lokaludvalgets 2019-puljemidler til afholdelse af et borgermøde.

Økonomi

Der er opstillet budget for et "standard" borgermøde afholdt i Café Oasen:

Gaver til oplægsholdere                             

 400 kr.
Annonce  2200 kr.
Forplejning  2200 kr.
Lydmand  2100 kr.
I alt

 6900 kr.

Ønskes det at afholde dialogmøde ude i byen kan der bookes en kaffevogn for 3500 kr. for 2 timer.

Videre proces

Borgerrepræsentationen forventer at behandle Kommuneplan 2019 i sit møde den 12. december 2019.

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede at afholde et borgermøde og afsatte 2.800 kr. yderligere i  2019-puljemidler til Informationspuljen til afholdelse af borgermødet.

2. Vanløse Lokaludvalg nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Bent Christensen, Erik Jønsson og Poul Hviid til planlægning af borgermødet og udarbejdelse af udkast til høringssvar på Kommuneplan 2019.

Derudover inviteres tovholdere for alle arbejdsgrupper til Trafik og Plan arbejdsgruppemøde onsdag den 11. september kl. 17-19, til fælles drøftelse af Kommuneplanen, hvor forvaltningen også er inviteret til at deltage.

Til top