Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 29.08.2019, kl. 18:30
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Beslutning om høringssvar vedr. Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023

Se alle bilag

Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om høringssvar vedr. Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023. 

 

Indstilling

Formanden indstiller, 
  1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til høringssvar vedr. Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023.

Problemstilling

Kultur og Fritidsforvaltning har sendt forslag til Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 i høring med frist for svar den 1. september 2019.

Baggrunden for høringen er, at Kultur- og Fritidspolitikken 2016-2019 udløber ved udgangen af 2019. Udkastet til Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 indeholder en indledning, en vision der sætter retningen for udviklingen og en række temaer, der særligt er i fokus i de kommende år.

Kultur- og Fritidspolitikken har fem temaer:

  1. Fællesskaber og synergier: At understøtte fællesskaber i kultur- og fritidslivet, muligheder for at københavnerne kan præge deres by, samarbejder på tværs af det offentlige og private.
  2. Faciliteter: Integrerede og samlokaliserede faciliteter, robuste og fleksible faciliteter, effektiv udnyttelse af eksisterende faciliteter, være på forkant med tendenser, herunder i højere grad bringe naturen og havnens potentiale i spil til kultur- og fritidstilbud.
  3. Idræt og bevægelse: At fastholde og motivere københavnerne, mangfoldigt udbud af forenings- og fritidstilbud, medansvar i foreningslivet, tiltrække store begivenheder, fokus på eliteidrætten.
  4. Børn: En indsats for, at børn møder kulturlivet i løbet af deres barndom, rekrutteringsindsats, fokus på frafald i teenageårene, særligt teenagepiger.
  5. Kultur: Plads til, at alle har mulighed for at indgå i kulturelle og kreative fællesskaber, understøtte kulturinstitutionerne, kunsten og kulturen tættere på københavnerne.

Høringsmaterialet kan ses på kommunens høringsportal, hvor der også afgives høringssvar:
https://blivhoert.kk.dk/hoering/kultur-og-fritidspolitikken-2020-2023

Arbejdsgruppen Kultur, Fritid, Børn og Unge har på sit arbejdsgruppemøde i august drøftet og udarbejdet et udkast til høringssvar til Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023, der er vedhæftet som bilag.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til høringssvar vedr. Kultur- og Fritidspolitik 2019-2023.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

Når lokaludvalget har godkendt et høringssvar, sender Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg det til Kultur- og Fritidsforvaltningen via Bliv Hørt-portalen.

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg godkendte høringssvar vedr. Kultur og Fritidspolitik 2020-2023.
Til top