Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 20.05.2020, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

B-sag: Orientering vedr. svar på høring sikre skoleveje

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg tager orientering om formandsafgørelse truffet i medfør af § 19, stk. 3 i forbindelse med høringssvar om Sikre skoleveje.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering om besvarelse af høring om Sikre skoleveje til efterretning.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg modtog høring om Sikre skoleveje med frist for svar den 30. april 2020.

Borgerrepræsentationen har frigivet midler i Budget 2017 og Budget 2018 til etablering af sikre skoleveje ved flere københavnske skoler. Det overordnede formål med projekterne er at etablere sikre skoleveje, der skal give trygge og sikre forhold for skoleelever i kommunen. Hovedgrebet er at skabe bedre krydsningsforhold, hvor børn krydser veje og cykelstier på vej til eller fra skole.

Projekterne har tidligere været sat i bero, men blev igangsat 1. januar 2020 med henblik på at projektere og udføre projekterne i 2020. Projekterne fremgår af vedlagte kortbilag. Kortbilag 1 vedrører Rødkilde- og Katrinedal skole, kortbilag 2 vedrører Damhusengens Skole. 

Arbejdsgruppen for Trafik og Plan har haft høringen til kommentering pr. mail, og den har været sendt til kommentering hos formanden for de relevante skolebestyrelser. Der har ikke umiddelbart været bemærkninger til de fremlagte forslag, hvilket er videreformidlet til forvaltningen.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om besvarelse af høring om Sikre skoleveje til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.
Til top