Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 20.05.2020, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Meddelelser

Se alle bilag

Bydelsplan
Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, har meldt ud, at der ikke planlægges med at lokaludvalgene skal udarbejde bydelsplaner indenfor denne valgperiode. Lokaludvalgene kan dog beslutte at de vil udarbejde en bydelsplan i et eller andet omfang og kan i så fald selv vælge formatet. Bydelsplanen vil ikke blive sendt til godkendelse i Borgerrepræsentationen, men forvaltningen vil i et vist omfang kunne yde faglig støtte i processen. 

Byggetilladelse til Natur- og Miljøstation
Damhusengens Skole har søgt og fået ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme og skal nu i gang med at søge TMF/Byg og Miljø om byggetilladelse ifm. opsætning af de 2 containere som skal agere midlertidig Natur- og Miljøstation på Pumpehusgrunden på Damhusdæmningen.

Byttestation
Grundet den nuværende situation er ad hoc-gruppen for byttestationen blevet enige om at udsætte genopstillingen af byttestationen til foråret 2021. Størstedelen af de puljemidler, der var afsat til projektet, er derfor blevet tilbageført til puljen for egne projekter. Der er tilbageholdt et beløb til opbevaring af byttestationen i mellemtiden.

Indmelding til budget 2021 til junimødet samt aftale om kommunal udligning                         Lokaludvalget skal snart melde ønsker ind til budgetforhandlingerne. Budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2021 starter d. 28 august 2020 og slutter omkring d. 11 september 2020. Lokaludvalget skal til junimødet tage stilling til hvilke Vanløse sager, lokaludvalget evt. ønsker at indmelde.
Regeringen har endvidere lavet en bred aftale om det kommunale tilskuds- og udligningssystem, der betyder, at Københavns Kommune skal betale yderligere 466 millioner årligt til den kommunale udligning, men dog

Høring om ændring af skoledistrikter 2021-2022                                                                         Børne- og ungdomsforvaltningen har på baggrund af indskrivningstal for skolerne vurderet behov for ændring af skoledistrikter. De nærmeste skoledistriktsændringer ift. Vanløse er for Bellahøj og Utterslev skole, der grænser op til bydelen. Arbejdsgruppen for Børn og Unge har ikke bemærkninger til høringen. Materialet findes på kommunens høringsportal Bliv Hørt, hvor det også er muligt at svare inden fristen den 1. juni 2020:  https://blivhoert.kk.dk/hoering/aendring-af-skoledistrikter-til-skolearet-20212022

Høring om den fritidspædagogiske rammeaftale for KKFO'er                                                    Fritidsstrukturen for 0.-3.klasse i Københavns Kommune skal omlægges, så alle fritidsinstitutioner fremover reguleres under folkeskoleloven. Fritidspædagogiske principper fra dagtilbudsloven, som dækker Københavns kommunale og selvejende fritidshjem, skal fremover gælde alle fritidstilbud i København. Der er nu udarbejdet en fritidspædagogisk rammeaftale, som er i høring, der skal dække alle fritidstilbud. Arbejdsgruppen for Børn og Unge har svært ved at gennemskue de konsekvenser rammeaftalen får lokalt og har ikke umiddelbart bemærkninger til høringen. Materialet findes på kommunens høringsportal Bliv Hørt, hvor det også er muligt at svare inden fristen den 6. juni 2020: https://blivhoert.kk.dk/hoering/fritidspaedagogisk-rammeaftale-kkfoer

CO2-neutral by
Valby Lokaludvalg ønsker at lave en konference på tværs af lokaludvalg ift. hvordan lokaludvalgene kan lave borgerinddragelse på klimaområdet og dermed være med til at fremme Københavns Kommunes mål om at være CO2-neutral inden udgangen af 2025. Der vil komme en henvendelse fra Valby Lokaludvalg.

Kommuneplan 2019
Kommuneplan 2019, der tidligere i år er blevet vedtaget med nogen forsinkelse, kan nu findes i sin endelige form på hjemmesiden kp19.kk.dk Her findes både de konkrete rammebestemmelser, retningslinjer og baggrundsanalyser som kan være af interesse, f.eks. behov for grønne områder, boligbehov samt bil- og cykelparkeringsnormer.

Bevilling af midler til fotograf - Arbejdsgrupperne melder tilbage til sekretariatet               
For at have en bred vifte af varierede og gode billeder af Vanløse, der kan bidrage til det daglige arbejde med nyheder, hjemmeside- og facebook opslag, overvejes om der skal afsættes midler til en professionel fotograf på junimødet. Fotografen skal bidrage til fotokartoteket med blandt andet hverdagsbilleder fra bydelen indenfor de områder og temaer som arbejdsgrupperne og lokaludvalget arbejder med. Arbejdsgrupperne bedes senest mandag d. 8. juni melde tilbage til sekretariatet med ideer, f.eks. særlige krydsninger og overgange i bybilledet, indfaldsveje eller indenfor særlige temaer som bytte og genbrug, børne- og/eller street kultur, idræt og fritidsliv mv. 

Præsentation af arbejdsgrupper                                                                                                        For at synliggøre lokaludvalgets arbejde, vil der i den kommende tid være små præsentationer på de sociale medier og evt. andre medier af arbejdsgrupper, projekter og indsatser.       

Fotoudstilling                                                                                                                                      Børn og Unge vil gerne afholde en digital fotoudstilling for borgere i Vanløse, som med udstillingen får mulighed for at indsende deres bedste billeder af bydelen. Det bliver i første omgang en digital fotoudstilling dvs. at de bedste billeder bliver udstillet på Facebook og Instagram. Hvis fotoudstillingen bliver populær kan udvalgte billeder evt. udstilles i byrummet. 

Deadline for dagsordenspunkter til næste LU
Deadline for indmeldelse af punkter til lokaludvalgsmødet den 18. juni 2020, er mandag den 8. juni 2020. 

NYE MEDDELELSER:

Undersøgelse af folks brug af grønne områder under coronanedlukning
Københavns Universitet har igangsat en undersøgelse om folks brug af grønne områder i forbindelse med corona-nedlukningen. Vanløse Lokaludvalg deler undersøgelsen via hjemmeside og facebook og alle er velkommen til at dele, så den kommer ud til flest muligt.

Orientering fra Overborgmesteren vedr. overførselssag
Overborgmester Frank Jensen har send Vanløse Lokaludvalg en orientering om den politiske aftale om overførselsmidlerne fra 2019-2020, herunder aftaletekst om forbedring af trafiksikkerheden på Randbølvej. Mail vedhæftet som bilag.

Forslag om nedskæringer på antallet af Borgerservice indgange er bortfaldet efter afstemning i Kultur og Fritidsudvalget.

Status på Copenhagen Historic Grand Prix
Sagen sættes på dagsorden for næste møde i Trafik og Plan arbejdsgruppen den 3. juni 2020.
Til top