Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 20.05.2020, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

A-sag: Beslutning om henvendelse til gruppeformandskreds vedr. tilpasning af lokaludvalg

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg skal træffe beslutning om henvendelse til gruppeformandskredsen vedr. tilpasning af lokaludvalg.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg havde en temadrøftelse i møde den 27.2.20 vedr. gruppeformandskredsens proces og plan for tilpasning af lokaludvalg:
https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/27022020/edoc-agenda/a5c07da0-1110-4bd3-818a-983e21335379/ededa1fa-aa46-4049-b0e4-c86d1f7371a3

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg bemyndiger formanden til at sende en henvendelse til gruppeformandskreds vedr. tilpasning af lokaludvalg jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

Gruppeformandskredsen har i forlængelse af sidste års arbejde med Mangfoldig og Fokuseret Københavnerdialog besluttet en proces for tilpasning af lokaludvalg. Formålet med tilpasningen er at udarbejde et oplæg med forskellige modeller eller forslag til tilpasning af lokaludvalg, der kan tilvejebringe de bedst mulige og tidsvarende vilkår for lokaludvalgenes arbejde med københavnerinddragelse og repræsentativitet.

Forvaltningen arbejder ud fra flg. 4 temaer:
1) Lokaludvalgenes formål og opgaver
2) Repræsentativitet og valg
3) Lokaludvalgenes geografiske inddeling
4) Den administrative organisering

Resultaterne fra den københavnerinddragelse, der fandt sted i perioden 21. nov. 2018 - 2. maj 2019 viser, at københavnerne i højere grad ønsker at være involveret i beslutninger omkring byens drift og udvikling, og i helt særlig grad i nære og lokale forhold. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i januar 2019 viser blandt andet, at 95 % af de over 10.000 respondenter i nogen, høj eller meget høj grad ønsker at blive involveret i beslutninger, der vedrører deres bydel og lokale forhold.

Vanløse Lokaludvalg havde en indledende drøftelse om tilpasning af lokaludvalg på ordinært møde den 27. februar 2020, og kommentarer fra medlemmerne er samlet i bilag til denne sagsfremstilling. Det fremgik af temadrøftelsen, at det er svært at drøfte tilpasning af lokaludvalgene uden at kende til det konkrete oplæg. Det var dog en generel holdning i lokaludvalget, at Københavns Kommunes borgerdialog ikke bør foregå centralt fra rådhuset, men derimod lokalt i bydelene. En tilpasning af lokaludvalgene skal med andre ord være med til at styrke lokaludvalgets rolle i at koordinere og igangsætte borgerinddragelse lokalt i bydelene i et tættere samarbejde med forvaltninger og Borgerrepræsentationen. Dette for at sikre en lokal dialog, der er repræsentativ og mangfoldig.

Det var planlagt at gruppeformandskredsen skulle mødes til en fælles drøftelse med lokaludvalgsformændene her i maj, på baggrund af et oplæg fra forvaltningen, men pga. forsamlingsforbud af hensyn smittefare med covid-19 er mødet udsat til senere. Det betyder også at den tidligere fremlagte tids- og procesplan udskydes eller skal revideres.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg giver formanden bemyndigelse til at indsende en henvendelse til gruppeformandskreds vedr. tilpasning af lokaludvalg. Henvendelsen vil tage udgangspunkt i lokaludvalgets kommentarer fra seneste fællesdrøftelse om tilpasning af lokaludvalg jf. det vedhæftede bilag. Yderligere kommentarer fra lokaludvalgets medlemmer kan fremsendes til formanden til og med den 25. maj 2020. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

Formanden indsender henvendelsen til gruppeformandskredsen.

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bemyndige formanden til at sende en henvendelse til gruppeformandskredsen vedr. tilpasning af lokaludvalg.
Til top