Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Beslutning om repræsentant til kvarterpanel Bispengbuen

Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om valg af repræsentant til kvarterpanel Bispeengbuen.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede på ordinært møde den 16.9.2021, at vælge Anne Fausbøll som repræsentant til kvarterpanel Bispeengen - foranalyse, se mødesag: A-sag: Beslutning om repræsentant til kvarterpanel Bispeengen - foranalyse | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg vælger en repræsentant til kvarterpanel Bispeengbuen.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har været repræsenteret i det kommunalt nedsatte kvarterpanel, for omdannelse af Bispeengbuen ved Anne Fausbøll siden september 2021. På baggrund af de seneste beslutninger vil man gerne fortsætte samarbejdet om en yderligere konkretisering med det nedsatte kvarterpanel.
Da der i mellemtiden har været valg til lokaludvalg, skal det nyvalgte lokaludvalg derfor tage stilling til om man vil fortsætte i kvarterpanelet og i så fald, vælge en repræsentant til panelet.

Om projektet:
Kommunalpolitikerne i København og på Frederiksberg har besluttet at gå videre med visionsskitse 3 – det scenarie, hvor trafikken samles på den ene brobue, og den anden rives ned og gør plads til grønne byrum: https://kk.dk/nyheder/frederiksberg-og-koebenhavn-oensker-delvis-nedrivning-af-bispeengbuen

Det er dette scenarie, der belaster økonomi og CO2-regnskab i de to kommuner mindst – og det er vurderingen, at det i høj grad kan imødekomme ønskerne om at genskabe åen og håndtere regnvand, skabe grønne og rekreative byrum, skabe bedre sammenhæng i lokalområdet og udvikle de aktiviteter, der findes her i dag.

Der er dog også ønsker om, at der gøres mere ved støjbelastningen og at lokalområdet inddrages i udviklingen af aktiviteter og faciliteter i ’Bispeengparken’ - nogle af de opmærksomhedspunkter der tidligre har været rejst i kvarterpanelet. Disse (og andre) emner vil der være fokus på i den næste fase, hvor visionsskitse 3 skal viderebearbejdes.
Processen er endnu ikke fastlagt, men der forventes afholdt to møder, for at komme nærmere en konkretisering af Bispeengparkens udformning.

I kan finde referater af den politiske behandling samt selve visionsoplægget (samt en komprimeret version i form af et opsamlingsnotat), opsamlingen af dialogprocessen og flere andre relevante bilag her:

Møde i Københavns Borgerrepræsentation den 24.06. (punkt 14):  https://kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-24062022/dagsorden/punkt-14

Kommunalbestyrelsesmøde på Frederiksberg den 20.06. (punkt 126): https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen-2022-25-den-20-juni-2022-kl-1905-i-kommunalbestyrelsens#

Derudover kan man følge med og finde materiale på de to kommuners projektsider:

https://www.kk.dk/ideoplaeg-til-omdannelse-af-bispeengen

https://www.frederiksberg.dk/byudvikling#

Løsning

Vanløse Lokaludvalg beslutter at vælge en repræsentant for lokaludvalget til kvarterpanel for Bispeengbuen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

Vanløse Lokaludvalgs sekretariat sender besked med kontakt oplysninger på den valgte repræsentant til Teknik og Miljøforvaltningen og rådgiver på projektet.

/Per Stengade

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg valgte Anne Fausbøll til kvarterpanelet for Bispeengbuen uden afstemning.
Til top