Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Beslutning - valg af formandskab

Vanløse Lokaludvalg vælger et formandskab for resten af lokaludvalgsperioden.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg godkendte et ændringsforslag om valg af midlertidigt formandskab frem til august mødet, som blev enstemmigt vedtaget i det konstituerende møde den 7. april 2022:
Valg af formand | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg på ny udpeger sit formandskab for resten af lokaludvalgets valgperiode.

Problemstilling

På lokaludvalgets konstituerende møde den 7. april 2022 blev det besluttet, at lokaludvalgets formandskab skal udpeges på ny på mødet den 18. august 2022.

Formandskabet i Vanløse Lokaludvalg skal være bopælsregistreret i Vanløse bydel.

Lokaludvalgets formandskab vælges ved almindeligt flertalsvalg af og blandt udvalgets medlemmer. Såfremt der er flere kandidater, foretages der afstemning. Forud for afstemningen vil kandidaterne få 2 minutter til at præsentere sig selv.

Valget vil foregå skriftligt på stemmesedler, men er ikke hemmeligt.

Så snart valget af formand har fundet sted, overtager den nyvalgte formand ledelsen og lokaludvalget vælger blandt sine medlemmer en næstformand eller en første og anden næstformand til, i nævnte rækkefølge, at fungere i formandens forfald.

Formandens opgaver
Formanden forbereder lokaludvalgets møder og påser sagernes ekspedition, og kan på lokaludvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Formanden skal orientere lokaludvalget om sådanne afgørelser senest på det førstkommende ordinære lokaludvalgsmøde. Formanden er i enhver henseende undergivet lokaludvalgets beslutninger.

Formanden for lokaludvalget har sammen med næstformanden/næstformændene en koordinerende funktion i forbindelse med forberedelse og tilrettelæggelse af lokaludvalgets møder og aktiviteter.

Løsning

Lokaludvalgets formand vælges ved almindeligt flertalsvalg af og blandt udvalgets medlemmer Såfremt der er flere kandidater foretages der afstemning. Forud for afstemningen vil kandidaterne få 2 minutter til at præsentere sig selv.

Valget vil foregå skriftligt på stemmesedler, men er ikke hemmeligt.

Valg af næstformand/næstformænd foregår på samme måde som valg af formand.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

Efter valget overtager den nyvalgte formand ledelsen af lokaludvalgsmødet.

/Per Stengade

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg valgte Jan Lindboe som ny formand for Vanløse Lokaludvalg uden afstemning.

2. Vanløse Lokaludvalg valgte Per Stengade som 1. næstformand for Vanløse Lokaludvalg uden afstemning.

3. Vanløse Lokaludvalg valgte Sarah Simone Lorentzen som 2. næstformand for Vanløse Lokaludvalg uden afstemning.

Til top