Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Beslutning om prioriteter for Bydelsplan

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om foreløbige prioriteter for bydelsplantemaer og indsatsområder i forbindelse med gennemførsel af en borgerpanelundersøgelse, afholdelse af workshop med bydelsplan drøftelse og en midlertidig gruppe til at holde snor i processen sammen med formandskabet.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede på mødet den 16. juni 2022, at medlemmerne kan indsende maks. 3 forslag til tema eller projekt i prioriteret rækkefølge inden sommerferien, som herefter  kommer på august-mødet, hvor de indsnævres og grupperes.
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Vanl%C3%B8se%20Lokaludvalg/m%C3%B8de-16062022/referat/punkt-5

Indstilling

Formanden indstiller, 

  1. at Vanløse Lokaludvalg tager medlemmernes forslag til temaer for bydelsplan til efterretning
  2. at Vanløse Lokaludvalg beslutter at gennemføre en borgerpanelundersøgelse om prioritering af de overordnede temaer i bydelsplanen ud fra medlemmernes indmeldinger, jf. bilag: opsamling på forslag til bydelsplan temaer.
  3. at Vanløse Lokaludvalg afholder en workshop/seminar for medlemmer om bydelsplanen, for at drøfte temaer, indsatsområder og arbejdsindsats for bydelsplanen
  4. at Vanløse Lokaludvalg nedsætter en midlertidig gruppe bestående af formandskab og maks. 2-3 andre interesserede, der kan holde snor i processen mellem udvalgsmøder frem til beslutning på oktober mødet.

Problemstilling

Lokaludvalgets første store opgave er at udarbejde en ny bydelsplan for Vanløse. 

Baggrund og rammer:
Bydelsplanen skal fungere som lokaludvalgets overordnede arbejdsplan for de næste fire år og skal indeholde lokaludvalgets prioriterede visioner og indsatsområder i bydelen. Bydelsplanen skal løbende anvendes aktivt som dialog-redskab om bydelens udvikling med københavnere, repræsentantskabet, forvaltninger, udvalgene og Borgerrepræsentationen. Repræsentantskabet inviteres som minimum én gang om året til en opfølgning og evaluering af bydelsplanen.

Bydelsplanen udarbejdes på baggrund af data og analyser fra forvaltningerne og en omfattende inddragelse af lokale københavnere, der afdækker behov og interesser i bydelen. I bydelsplanen skal der være en beskrivelse af den københavnerinddragelse, der ligger til grund for bydelsplanen; hvordan inddragelsen har været tilrettelagt, samt hvorfor og hvilke hensyn der er blevet gjort.

Medlemmernes input:
Vanløse Lokaludvalg besluttede i sidste møde den 16. juni, at medlemmerne kunne sende maks. 3 forslag til bydelsplan temaer, indsatsområder eller projekter, man gerne ville arbejde med inden den 4. juli 2022. Som det fremgår af vedhæftede bilag har seks medlemmer og fire suppleanter indsendt forslag.

Formandskabet har set på medlemmernes input og spurgt Jan Lindboe og Niels Christian Juul, der ud over de 3 forslag havde indsendt input til mere overordnede overvejelser om bydelsplanlægning og borgerinddragelse, om de ville komme med input til sagsfremstillingen. På baggrund af de indmeldinger, der er indkommet med uddybende bemærkninger, har man udarbejdet vedlagte bilag: Opsamling på forslag til bydelsplan temaer med underliggende emner som lokaludvalget kan bruge som udgangspunkt for en borgerpanelundersøgelse. Den indeholder ikke alle forslag i form af konkrete projekter/emner, men mere overordnede temaer i forhold til at undersøge borgernes fokus/prioriteringer for Vanløse.

Borgerpanelundersøgelse:
Det foreslås at udsende en borgerpanelsundersøgelse via Vanløse Lokaludvalgs borgerpanel om de indmeldte temaer til bydelsplanen, jf. det vedhæftede bilag: Opsamling på forslag til bydelsplan temaer. Med borgerpanelundersøgelse vil lokaludvalget få viden om borgernes holdninger til temaerne og emner under de enkelte temaer, såvel som hvilke temaer, borgerne ønsker, at lokaludvalget skal prioritere. Det skal også være muligt for borgerne i borgerpanelundersøgelsen at gøre lokaludvalget opmærksom på væsentlige temaer for bydelen, som lokaludvalget ikke selv har nævnt. 

Resultatet af borgerpanelundersøgelsen skal styrke beslutningsgrundlaget for det endelige valg af temaer for bydelsplanen, som lokaludvalget beslutter på sit møde i oktober. Borgerpanelundersøgelsen vil med andre ord bidrage med viden om vanløseborgeres holdninger til de forslåede temaer, hvilke temaer borgerne prioriterer såvel som, hvorvidt der er andre temaer der er væsentlige for Vanløse, som lokaludvalget bør være opmærksom på.

Sekretariatet udarbejder borgerpanelsundersøgelsen og samler en rapport over undersøgelsens resultater til lokaludvalget. Sekretariatet vil samarbejde med lokaludvalgets borgerpanelarbejdsgruppe. Undersøgelsen udsendes i september (gerne mandag den 12. september), hvor den vil være aktiv i to uger. 

Proces frem mod lokaludvalgets beslutning af temaer:
Vanløse Lokaludvalg besluttede i sidste møde den 16. juni at afholde bydelsmøde og repræsentantskab i september for dernæst at tage beslutning om vision og temaer for bydelsplan i mødet den 13. oktober 2022. Alle foreninger, brugerråd mv. er inviteret til at stille med én repræsentant til bydelsmødet den 13. september 2022 kl. 19-21 i Café Oasen. Datoen er sat på baggrund af lokaludvalgtes andre møder, mulighed for brug af Oasen samt tid til planlægning og opfølgning, så det kan indgå som del af lokaludvalgets beslutningsgrundlag i oktober mødet. Alle lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter vil få tilsendt invitation, som meget gerne må videreformidles i jeres respektive netværk, særligt til foreninger, brugerråd mv. som man tænker lokaludvalget ikke selv repræsenterer og/eller kan kvalificere temaer, man gerne vil arbejde videre med.

For at sikre det bedst mulige og bredeste grundlag for lokaludvalgets prioritering og indsnævring af temaer til mødet i oktober, planlægges derfor dels en borgerpanelundersøgelse, dels drøftelse af temaer med repræsentantskabet den 13. september og endelig afholdelse af en  workshop/seminar for lokaludvalgsmedlemmer. Det foreslås afholdt enten torsdag den 29. september eller mandag den 3. oktober kl. 18-22, hvor lokaludvalget kan drøfte temaer, indsatsområder og arbejdsindsats for bydelsplanen.

Til hjælp med at holde snor i proces og arbejdsopgaver frem mod mødet i oktober foreslås det, at 2-3 medlemmer, der har særlig interesse og tid til deltagelse mellem lokaludvalgsmøderne, melder sig til at være med i den midlertidige arbejdsgruppe. Interesserede kan sende en mail til udvalgssekretæren på adh@kk.dk

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager medlemmernes forslag til temaer for bydelsplan til efterretning

Vanløse Lokaludvalg beslutter at gennemføre en borgerpanelundersøgelse om prioritering af de overordnede temaer i bydelsplanen ud fra medlemmernes indmeldinger, jf. bilag: opsamling på forslag til bydelsplan temaer.

Vanløse Lokaludvalg afholder en workshop/seminar for medlemmer om bydelsplanen, for at drøfte temaer, indsatsområder og arbejdsindsats for bydelsplanen

Vanløse Lokaludvalg nedsætter en midlertidig gruppe bestående af formandskab og maks. 2-3 andre interesserede, der kan holde snor i processen mellem udvalgsmøder frem til beslutning på oktober mødet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalgets puljemidler.

Videre proces

Sekretariatet udarbejder og udsender borgerpanelundersøgelsen i samarbejde med lokaludvalgets borgerpanelgruppen.
Sekretariatet indkalder den midlertidige gruppe til videre planlægning og oplæg til repræsentantskabsmøde såvel som oktober mødet. 
På baggrund af lokaludvalgets beslutninger om indsnævring og prioritering af temaer til mødet i oktober laves der yderligere borgerinddragelse i løbet af oktober/november/december, for at kvalificere bydelens behov og interesser yderligere inden for det givne tema/indsatsområde. Det samles til et afsluttende oplæg og udkast i december/januar, som forelægges repræsentantskabet i starten af 2023, jf. procesplan.

/Per Stengade

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg tog medlemmernes forslag til temaer for bydelsplan til efterretning.

2. Vanløse Lokaludvalg besluttede at gennemføre en borgerpanelundersøgelse om prioritering af de overordnede temaer i bydelsplanen ud fra medlemmernes indmeldinger jf. bilag: Opsamling på forslag til bydelsplan temaer.

3. Vanløse Lokaludvalg besluttede at afholde workshop/seminar for medlemmer om bydelsplanen og alle melder tilbage, hvilke(n) af de foreslåede datoer, 29. sept. og 3. okt., man kan, til udvalgssekretæren senest på mandag den 22. aug. kl. 10.

4. Vanløse Lokaludvalg besluttede at nedsætte en gruppe bestående af formandskab og 2-3 andre interesserede, der kan holde snor i processen frem til beslutning på mødet i oktober. Interesserede kan sende en mail til udvalgssekretæren senest på mandag den 22. aug. kl. 10.

 

Til top