Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne

Lokaludvalget orienteres om status på egne projekter og nyt fra arbejdsgrupperne.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Social- og Sundhedsgruppen til efterretning.
 2. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Børn- og Ungegruppen til efterretning.
 3. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Kultur- og Fritidsgruppen til efterretning.
 4. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Natur - og Miljøgruppen til efterretning.
 5. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Trafik- og Plangruppen til efterretning.
 6. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt vedrørende evt. andre egne projekter til efterretning.

Problemstilling

Lokaludvalget orienteres om nyt fra arbejdsgrupperne vedr. aktuelle projekter, kommende projekter samt drøftelser af eventuelle høringer. 

Arbejdsgruppernes mødedatoer fremgår af lokaludvalgets mødekalender på hjemmesiden.

Man kan altid kontakte tovholderen for de respektive grupper for mere information fra arbejdsgrupperne.

Løsning

Lokaludvalget tager følgende til efterretning:

 1. Social- og Sundhedsgruppen har bl.a. afholdt Repair Café den 10. juli og afvikler igen den 14. august på Kulturstationen. Repair Café afholdes 1 gang om måneden sammen med andre frivillige fixere. Niels Christian er udpeget som tovholder, indtil lokaludvalget tager beslutning om den videre organisering. Septembers Repair Café rykkes til den 18. september, i forbindelse med åbent hus på Kulturstationen.
 2. Børne- & Ungegruppen afholder møde med unge- og tryghedsnetværket den 11. august hos Hus Forbi.
 3. Kultur- og Fritidsgruppen arbejder forsat med udvikling af Bellahøjmarken og Genforeningspladsen, hvor man før og efter sommerferien har holdt en række markvandringer med politikere fra rådhuset med det formål, at de vil tage projektet med i de kommende budgetforhandlinger. Arbejdsgruppen arbejder forsat med Vanløse Saloner, udvikling af Kulturstationen og idrætsudvikling i Vanløse. Arbejdsgruppen har desuden drøftet deltagelse på Københavnerpicnic 2023, hvor man ønsker at høre mere om projektet. 
 4. Natur- og Miljøgruppen har siden sidste lokaludvalgsmøde bl.a. afholdt et meget vellykket byttemarked i Kulturstationen. Den har også afholdt en meget velbesøgt biodiversitetsvandring i samarbejde med Klimagruppen og der arbejdes i øjeblikket på at finde den bedst mulige form på en opsamling på alle de gode og brugbare forslag og tilbagemeldinger, der kom på dagen. Derudover arbejdes der på den kommende naturtur og næste måneds Damhustræf.
 5. Trafik- og Plangruppen har haft besøg af enhedschef Søren Kastoft til opfølgende drøftelse af trafikken i Katrinedalskvarteret, man har drøftet hhv. høring, naboorientering og emner til TMU borgmesterens besøg der alle er på dagsorden samt cykelparkering på Vanløse Torv. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

-

/Per Stengade

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.
Til top