Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

B-sag: Naboorientering vedr. revitalisering af Kronen

Vanløse Lokaludvalg godkender høringssvar vedr. Naboorientering om revitalisering af Kronen.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar vedr. Naboorientering om revitalisering af Kronen.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har modtaget Naboorientering vedr. revitalisering af Kronen med mulighed for svar i perioden 13. juli til 10. august 2022.

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om at ændre facader og placering af indgange på eksisterende bebyggelse og etablere salgsboder på det hævede opholdsareal mellem bebyggelsen og Vanløse metrostation på butikscenter- og boligbebyggelsen ’Kronen Vanløse’ på adressen Vanløse Torv 1, 2720 Vanløse.

Ansøgningen forudsætter dispensation fra lokalplan 531 Apollovej III.

Brev vedr. Naboorientering og bilagsmateriale er vedhæftet lokaludvalgets elektroniske dagsorden.

Løsning

Arbejdsgruppen for Trafik og Plan behandlede høringen i møde den 3. august 2022 og har på baggrund af fælles drøftelse, herunder tilbagemeldinger fra medlemmernes respektive bagland og netværk flg. forslag til høringssvar:

Vanløse Lokaludvalg har ikke umiddelbart nogen bemærkninger til forslaget, men gør opmærksom på, at hvis der kommer flere mennesker i byrummet, bør der tages højde for adgang til offentlige toiletter.

Lokaludvalget har ikke haft mulighed for at lave borgerdialog på sagen.

Mvh.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

Vanløse Lokaludvalgs sekretariat har indsendt et foreløbigt høringssvar indenfor fristen, men indsender pr. mail til forvaltningen umiddelbart efter lokaludvalgets ordinære møde den 18. aug. 2022.

/Per Stengade

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top