Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

B-sag: Beslutning om høringssvar vedr. ændringer af veje v. Vanløse Privatskole og Behandlingsskolerne

Vanløse Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar vedr. ændring af veje v. Vanløse Privatskole samt Behandlingsskolerne.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar vedr. ændringer af veje v. Vanløse Privatskole og Behandlingsskolerne.

Problemstilling

Teknik og Miljøforvaltningen har sendt forslag til ændringer af veje v. Vanløse Privatskole og Behandlingsskolerne i offentlig høring fra den 20. juni til den 8. august 2022. I forbindelse med at øge sikkerheden og trygheden på skolevejene til Vanløse Privatskole samt Behandlingsskolerne foreslås vejændringer på Stilledal, Linde Allé, Hanebred, Nedertoften, Rydsletten, Kærholmen, Langdraget, Arnestedet og Gennemløbet.

Pga. den primære høringsperiode i sommerferien har lokaludvalget anmodet om, og fået godkendt, udskydelse af høringsfristen, således at høringssvar kan indsendes til forvaltningen umiddelbart efter godkendelse på Vanløse Lokaludvalgs ordinære møde den 18. august 2022.

Se hele høringen med kortbilag på kommunens høringsportal: https://blivhoert.kk.dk/hoering/forslag-til-aendringer-af-veje-ved-vanl…

Løsning

Vanløse Lokaludvalg har haft høringen på sin Facebookside for evt. kommentarer, som vil blive vedhæftet og medsendt lokaludvalgets høringssvar, se vedhæftede bilag.
Arbejdsgruppen for Trafik og Plan behandlede høringen i møde den 3. august 2022 og har på baggrund af fælles drøftelse, herunder tilbagemeldinger fra medlemmernes respektive bagland og netværk flg. forslag til høringssvar:

Høringssvar vedr. ændring af veje ved Vanløse Privatskole og Behandlingsskolerne

Vanløse Lokaludvalg har efterspurgt kommentarer på sin Facebookside frem til den 2. august, hvorefter lokaludvalgets arbejdsgruppe for Trafik og Plan har drøftet sagen, bl.a. med baggrund i tilbagemeldinger fra medlemmernes bagland og netværk, så som Vanløse grundejersammenslutning.

Overordnet set er lokaludvalget positiv stemt overfor forslaget og mener generelt, at det er vigtigt at sikre børn og unges skoleveje i Vanløse.

På den baggrund efterspørger lokaludvalget en klar vejledning til forældre der kører deres børn i bil, om hvor de evt. må sætte deres børn af og gør samtidig opmærksom på, at der ikke er muligt for bilister at køre til Linde Allé fra Kærholmen og Rydsletten.

Derudover synes Lokaludvalget at det er problematisk, at høringen er lagt hen over sommerferien, af hensyn til muligheden for at gennemføre borgerdialog.

Mvh.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

Vanløse Lokaludvalgs sekretariat har indsendt et foreløbigt høringssvar på Bliv Hørt indenfor fristen, men aftalt med forvaltningen at det godkendte høringssvar indsendes pr. mail til forvaltningen umiddelbart efter lokaludvalgets ordinære møde den 18. aug. 2022.

/Per Stengade

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top