Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Beslutning om sammenlægning af lokaludvalgets puljemidler og status på puljemidler

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg tager stilling til sammenlægning af lokaludvalgets puljemidler og tager status på puljemidler til efterretning.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde i november 2021 at fordele puljemidlerne for 2022 i hhv. en Vanløsepulje, som foreninger, borgere mv. kan søge om midler fra til projekter, der gavner bydelen, samt en pulje til egne projekter.

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2022 til efterretning.
  2. at Vanløse Lokaludvalg godkender at samle de resterende puljemidler for 2022 fra hhv. Vanløsepuljen og puljen for egne projekter i én samlet pulje - Vanløsepuljen

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har i 2022 et samlet puljebudget på 1.398.100 kr. til at fremme lokale aktiviteter indenfor demokrati, kultur og netværk. Størrelsen på puljebudgettet er bestemt af Borgerrepræsentationen og fordelingen reguleres årligt på baggrund af bydelens befolkningstal.

Lokaludvalget har hvert år fordelt midlerne mellem Vanløsepuljen og en pulje til lokaludvalgets egne projekter.

Lokaludvalget har besluttet at behandle eksterne ansøgninger til budget 2022 seks gange; november 2021 og februar, april, juni, september og november 2022.

I det vedhæftede bilag over status på økonomi gør sekretariatet opmærksom på, at der i oversigten over ansøgninger ikke er indberegnet et eventuelt momsafløftet beløb under kolonnen "Udbetaling", hvilket kan give en mindre diskrepans i forhold til det endelige regnskab.

Sammenlægning af lokaludvalgets midler
Det indstilles, at de resterende midler fra puljen Egne Projekter overføres til Vanløsepuljen, så midlerne kan komme bydelens borgere til gavn. I 2022 har der været en stor interesse for at søge Vanløsepuljen, hvorfor man med fordel kan sammenlægge lokaludvalgets puljemidler for at få delt så mange puljemidler ud som muligt til de ansøgninger, lokaludvalget finder relevante i forhold til Vanløsepuljens retningslinjer. 

I det omfang lokaludvalget beslutter yderligere egne projekter i 2022, tages disse midler fra Vanløsepuljen. 

Løsning

1. Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2022 til efterretning.

2. Vanløse Lokaludvalg godkender at samle de resterende puljemidler for 2022 fra hhv. Vanløsepuljen og puljen for egne projekter i én samlet pulje - Vanløsepuljen

Økonomi

Pulje

Budget

Disponeret over

Rest til disposition

Vanløsepuljen

900.000

 826.016  73.984

Egne projekter

498.100

319.190  178.910

Til dagens møde er der tre interne projekter på dagsordenen:   

  • Puljeaften - 7.500 kr.
  • Damhustræf - 6.000
  • Fejring af budgetaftale for Natur- og Miljøstation - 3.000
  • Deltagelse i Åbent Hus på Kulturstationen- 5.000 kr. 

Godkender lokaludvalget indstillingen på de tre egne projekter, vil lokaludvalget efter sammenlægning af de to puljer have i alt 231.394 kr. tilbage til disposition for resten af 2022.

/Per Stengade

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg tog orientering om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2022 til efterretning, dog med præcisering af, at tilbageførte midler fra Vanløse Saloner, jf. meddelelser, ikke fremgår af oversigten.

2. Vanløse Lokaludvalg besluttede at samle de resterende puljemidler for 2022 fra hhv. Vanløsepuljen og puljen til egne projekter til én samlet pulje.

Til top