Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Drøftelse af forslag til revidering af retningslinjerne for Vanløsepuljen

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg skal drøfte forslag til revidering af retningslinjerne for Vanløsepuljen.

Indstilling

Formanden indstiller

  1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter puljegruppens forslag til reviderede retningslinjer for Vanløsepuljen
  2. at Vanløse Lokaludvalg drøfter puljegruppens to forslag til bedre at imødekomme efterårets puljeansøgninger
  3. at Vanløse Lokaludvalg drøfter evt. yderligere forslag til revidering af retningslinjer for Vanløsepuljen

Problemstilling

Puljegruppen ønsker at igangsætte en fælles drøftelse i lokaludvalget af retningslinjerne for Vanløsepuljen, da det er væsentligt at retningslinjerne tydeligt afspejler, hvad det nye lokaludvalg vægter i behandling af puljeansøgninger.

Puljegruppen har jf. tidligere drøftelser i lokaludvalget og på lokaludvalgets seminar i foråret, haft en drøftelse om de nuværende retningslinjer for Vanløsepuljen. På baggrund af denne drøftelse har puljegruppen i samarbejde med sekretariatet udarbejdet et udkast til reviderede retningslinjer. Udover puljegruppens egne forslag, ønsker puljegruppen også at høre fra lokaludvalget om der skulle være yderligere forslag til revidering af retningslinjerne - f. eks. nye prioriteringer, udgiftsposter lokaludvalget ikke bør støtte m.v. 

På baggrund af denne drøftelse i lokaludvalget vil puljegruppen samle et endeligt udkast til reviderede retningslinjer, der præsenteres til godkendelse på lokaludvalgets ordinære møde i september. 

Puljegruppens forslag til reviderede retningslinjer for Vanløsepuljen
Udover en ny opsætning af retningslinjerne, der skal understøtte bedre læsevenlighed for ansøgere, forslår puljegruppen følgende tilføjelser til retningslinjerne:

Tilføjelse 1: I behandlingen af ansøgninger til Vanløsepuljen lægger vi vægt på, at udgifter til løn og honorarer ikke udgør en uforholdsmæssig stor del af det samlede projekt – herunder i forhold til frivillighed, medfinansiering og lokal forankring.

Begrundelse: Langt størstedelen af puljeansøgningerne indeholder løn og honorar udgifter. Puljegruppen ønsker at tydeliggøre, at lokaludvalget giver støtte til honorar udgifter, men at lokaludvalget vægter, at projektet også indeholder frivillighed, medfinansiering m.v. Puljegruppen ønsker forsat, at det skal være muligt for lokaludvalget at støtte høje honorarudgifter f.eks. til en børnekoncert med kendte børnefigurer, så længe de ikke udgør en uforholdsmæssig stor del af det samlede projekt – herunder i forhold til frivillighed, medfinansiering og lokal forankring.

Tilføjelse 2: I behandlingen af ansøgninger til Vanløsepuljen lægger vi vægt på at give støtte til mange forskellige projekter, ligesom vi vægter en geografisk spredning i bydelen og en variation i målgrupperne i de arrangementer, der får tilsagn.

Begrundelse: Motivationen bag dette forslag er at styrke variationen i de ansøgninger, som lokaludvalget støtter - både i forhold til projekternes indhold såvel som projekternes målgrupper og beliggenhed/afholdelse i bydelen. Puljegruppen og lokaludvalget vil under behandling af en ansøgning forholde sig til, hvorvidt lignende arrangementer er blevet støttet af Vanløsepuljen for at sikre en variation og spredning i de støttede ansøgninger.

Tilføjelse 3: Vi støtter som udgangspunkt ikke udgifter til projektledelse og -koordinering, da vi vægter medfinansiering og/eller frivilligt arbejde.

Begrundelse: Enkelte ansøgninger indeholder udgifter til projektledelse og -koordinering. Ofte er det løn til ansøgeren selv. Lokaludvalget har tidligere undladt at give støtte til disse udgiftsposter, da man vægter frivillighed og medfinansiering. Puljegruppen ønsker med tilføjelsen at tydeliggøre denne holdning over for ansøgere.

Tilføjelse 4: Vi giver som udgangspunkt ikke støtte til større forplejningsposter

Begrundelse: Vanløsepuljen modtager jævnligt ansøgninger med udgiftsposter til forplejning. Ofte er der tale om mindre forplejning til projektets målgruppe (f.eks. juice og frugt til et idræts arrangement) eller mindre forplejning til frivillige (f.eks. sandwich), der hjælper med at afvikle projektet. Lokaludvalget har tidligere afvist at støtte forplejningsposter, hvis man har vurderet, at udgifterne har været for høje eller i et ønske om højere medfinansiering. Eksempelvis hvis forplejningsudgifterne dækker over restaurantbesøg, kaffe og kage til et foredrag m.v. Puljegruppen ønsker at tydeliggøre over for ansøgere, at lokaludvalget generelt ikke støtter større forplejningsposter.

Forslag til bedre at imødekomme efterårets puljeansøgninger
Puljegruppen har drøftet problemstillingen, at lokaludvalget generelt uddeler flest puljemidler i de første ansøgningsrunder og derfor har vanskeligt ved at imødekomme ansøgninger, der søger om høje underskudsbevillinger (50.000+), senere på året. Generelt er der sket en stigning i antallet af puljeansøgninger de senere år, og særligt efter corona nedlukningen opleves en øget interesse for lokaludvalgenes bydelspuljer. Hertil har puljegruppen drøftet, hvordan man kan skabe bedre rammer for puljeansøgere, samtidig med at man sikrer sig, at lokaludvalget ikke brænder inde med en masse midler, men får delt så mange midler ud som muligt. 

Sekretariatet oplyser, at antallet af afslag for 2022-puljemidlerne er fordelt jævnt ud over alle ansøgningsrunderne, men at bevillinger på 50.000+ ofte gives i de første ansøgningsrunder. Lokaludvalget har ikke modtaget klager vedr. ansøgningsfrister, eller at lokaludvalget har færre midler tilbage i puljen senere på året. 

Puljegruppen ønsker at drøfte følgende to forslag med lokaludvalget, der hver især er et forslag til, hvordan man kan skabe bedre rammer for puljeansøgere: 

  • At der altid skal være minimum 50.000 kr. (evt. 100.000 kr.) til de første fem ansøgningsrunder for at sikre, at Vanløsepuljen kan understøtte ansøgninger hele året.  

  • At ansøgninger, der søger over 50.000 kr., behandles to gange årligt (eksempelvis november og juni).

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter puljegruppens forslag til reviderede retningslinjer for Vanløsepuljen

Vanløse Lokaludvalg drøfter puljegruppens to forslag til bedre at imødekomme efterårets puljeansøgninger

Vanløse Lokaludvalg drøfter evt. yderligere forslag til revidering af retningslinjer for Vanløsepuljen

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalgets 2022-puljemidler.

Videre proces

Puljegruppen samler i samarbejde med sekretariatet op på lokaludvalgets drøftelse, samt udarbejder et endeligt udkast til reviderede retningslinjer for Vanløsepuljen, som lokaludvalget skal tage stilling til på lokaludvalgsmødet i september. 

/Per Stengade

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg drøftede puljegruppens forslag til reviderede retningslinjer for Vanløsepuljen.

2. Vanløse Lokaludvalg drøftede puljegruppens to forslag til bedre at imødekomme efterårets puljeansøgninger

3. Vanløse Lokaludvalg drøftede evt. yderligere forslag til revidering af retningslinjer for Vanløsepuljen

Til top