Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Orientering om endeligt høringssvar om tilpasning til lokaludvalg

Se alle bilag
Til orientering Valby Lokaludvalgs svar på høring om Tilpasning af lokaludvalg, der er udarbejdet på basis af udvalgets drøftelse på mødet 16. januar 2024.  

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager høringssvaret til efterretning. 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede på sit møde d. 4. november 2021 en række tilpasninger af lokaludvalgenes administrationsgrundlag. Formålet var at tilvejebringe de bedst mulige og tidssvarende vilkår for lokaludvalgenes arbejde med københavnerinddragelse og repræsentativitet inden for den eksisterende økonomiske ramme for lokaludvalg.

Tilpasningen har nu virket i to år, herunder er den første afvikling af digitalt valg til lokaludvalgene gennemført. Gruppeforpersonskredsen (GFK) og kredsen af lokaludvalgsforpersoner (LUFK)  ønsker begge en erfaringsopsamling på tilpasningen.  

Løsning

Valby Lokaludvalg drøftede derfor på sit møde 16. januar 2024 høringens fire hovedemner og har desuden indhentet input fra repræsentantskabet om deres erfaringer med punkt 3 og 4: 

1. Forvaltningernes tidlige inddragelse og høring
2. Valg til lokaludvalg
3. Bydelsplansarbejdet
4. Lokale repræsentantskaber

Høringssvaret er udarbejdet på basis af disse input og vedlagt som bilag.  

Lokaludvalgssekretariaternes evaluering var vedlagt dagsorden 16. januar 2024. 

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top