Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring vedr. erfaringer med tilpasninger af lokaludvalg

Se alle bilag
Lokaludvalget skal, i temaopdelte grupper, drøfte indhold i høringssvar i forbindelse med opsamling på erfaringerne med tilpasning af Lokaludvalg. Høringssvaret skal sammen med Økonomiforvaltningens bemærkninger indgå i tilbagemelding til Gruppeforpersonskredsen,  Lokaludvalgsforpersonskredsen og øvrige forvaltninger.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter høringen i temaopdelte grupper.

2. at Valby Lokaludvalg udpeger medlemmer til at skrive høringssvar. 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede på sit møde d. 4. november 2021 en række tilpasninger af lokaludvalgenes administrationsgrundlag. Formålet var at tilvejebringe de bedst mulige og tidssvarende vilkår for lokaludvalgenes arbejde med københavnerinddragelse og repræsentativitet inden for den eksisterende økonomiske ramme for lokaludvalg.

Løsning

Tilpasningen har nu virket i to år, herunder er den første afvikling af digitalt valg til lokaludvalgene gennemført.

Gruppeforpersonskredsen (GFK) besluttede allerede på sit møde d. 6. maj 2022, at de gerne vil have en tilbagemelding på erfaringerne med det nye tiltag med nedsættelse af de lokale repræsentantskaber. Desuden ønsker kredsen af lokaludvalgsforpersoner (LUFK) en erfaringsopsamling på justeringerne af valg til lokaludvalg og arbejdet med bydelsplanerne.

Økonomiforvaltningen ønsker derfor at høre lokaludvalgets erfaringer med disse fire delelementer af tilpasningen:

1. Forvaltningernes tidlige inddragelse og høring
2. Valg til lokaludvalg
3. Bydelsplansarbejdet
4. Lokale repræsentantskaber

Borgerrepræsentationens Sekretariatet indsamlede i november 2023 lokaludvalgssekretariaternes egne data og erfaringer med tidlig inddragelse og høringer for 2021 og 2022, og deres erfaringer med valg, bydelsplaner og repræsentantskaber. Lokaludvalgssekretariaternes input er opsamlet i vedlagte bilag 1 til inspiration for høringssvaret, 

Høringsbrev er ligeledes vedlagt som bilag og frist for høringssvar er 15. februar 2024. 

Videre proces

Borgerrepræsentationen har ikke efterspurgt en ny tilpasning af lokaludvalg, hvorfor erfaringer og forslag skal gives inden for mulighederne af lokaludvalgenes eksisterende administrationsgrundlag. 

Lokaludvalgenes høringssvar vil være indgå i Økonomiforvaltningens orientering til GFK om erfaringerne inden for de fire fokusområder, som forventes behandlet inden sommerferien 2024. Der vil blive lagt særligt vægt på lokale repræsentantskaber, som kredsen specifikt har bedt om.

Herefter vil forvaltningen drøfte relevante pointer med de fagforvaltninger og kontorer, der er indgået samarbejdsaftaler med, med henblik på eventuelle justeringer i samarbejdet i løbet af efteråret 2024. Den samlede erfaringsopsamling vil desuden indgå i sekretariaternes planlægning af proces for valg til og modtagelse af nye lokaludvalg 2026. 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Michael Fjeldsøe, Mads S.B. Pedersen og Henrik Palsmar skriver høringssvar på baggrund af drøftelsen i lokaludvalget. 
Til top