Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Kulturhus- og biblioteksplan

Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg indbyder lokaludvalgene til samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningens lokale medarbejdere om lokal inddragelse og input til den kommende Kulturhus- og Biblioteksplan (KUBI-planen). Lokaludvalget bedes udpege medlemmer, der vil deltage i arbejdet. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter input til samarbejdet og egne initiativer i forbindelse med den kommende Kulturhus- og Biblioteksplan (KUBI-planen). 

2. at Valby Lokaludvalg udpeger medlemmer, der vil deltage i inddragelsesarbejdet. 

Problemstilling 

Den nuværende Biblioteksplan udløb med 2023 og med vedtagelsen af Kultur- og Fritidspolitikken 2023-2026 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en samlet plan for kulturhuse og biblioteker.

Kultur- og Fritidsudvalget havde 26. oktober 2023 en temadrøftelse af en kommende KUBI-planmed fokus på udvikling mulige indsatsområder, så kommunens tilbud kommer til at matche udviklingen i medieforbrug og i borgernes kultur- og fritidsvaner. 

Det indledende arbejde med planen blev præsenteret for kredsen af lokaludvalgsforpersoner i december og i forlængelse heraf inviterer Kultur- og Fritidsudvalget lokaludvalgene til samarbejde  med Kultur- og Fritidsforvaltningens lokale medarbejdere om lokal inddragelse og input til planen.

Referat og baggrundsmateriale for drøftelsen findes via disse links:  

Kultur- og Fritidsudvalgets temadrøftelse af KUBI-planen 26. oktober 2023

Baggrundsmateriale til temadrøftelse, herunder procesplan med inddragelsesperioder, se slide 37

Løsning 

Den første inddragelsesperiode, der løber frem til 8. marts 2024, tager udgangspunkt i Kultur- og Fritidsudvalgets udpegede pejlemærker (særligt børn, breddekultur og lokalt engagement) og skal sammenfattes i et antal anbefalinger til forvaltningen.

Lokaludvalgene vil ud over samarbejdet om lokal inddragelse, også kunne afgive supplerende bemærkninger i den første fase om ønsket. 

Sekretariatet vil være behjælpeligt med de/den valgte inddragelsesformer. 

Videre proces 

Det lokale input vil danne for endnu en temadrøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget, inden planen kommer i offentlig høring i andet kvartal 2024, hvor fx lokale borgerpaneler kan inddrages.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, og arbejdet bliver forankret i fagudvalget Kunst, Kultur og Frivillighed. 

Til top