Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Henvendelser

Se alle bilag
Sekretariatet modtager jævnligt meddelelser med forslag og input til lokaludvalgets arbejde. Relevante henvendelser samles under dette punkt, og lokaludvalgets medlemmer kan vælge at tage specifikke henvendelser op til drøftelse i et fagudvalg. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg læser og tager stilling til, hvilke henvendelser der evt. skal drøftes i fagudvalg.

2. at Valby Lokaludvalgs medlemmer tager henvendelserne til efterretning.

Problemstilling

Sekretariatet modtager jævnligt henvendelser over e-mail, på sociale medier, over telefonen og ved personlig henvendelse. De har forskellig karakter, og i mange tilfælde hjælper sekretariatet afsenderen videre til en relevant forening, arbejdsgruppe eller forvaltning. 

Løsning

Nogle henvendelser har karakter af forslag og input til lokaludvalgets overordnede arbejde. Disse henvendelser samles under punktet henvendelser, så lokaludvalgets medlemmer kan vælge at tage dem op til drøftelse og evt. videre arbejde i fagudvalgene.  

Fra januar 2023 - januar 2024 har sekretariatet modtaget følgende henvendelser, som vurderes at have overordnet karakter: 

 • Henvendelse om parkeringszoner. Afsenderen udtrykker bekymring over de nye parkeringsregler i København, der gør det økonomisk uholdbart for dem at eje en elbil 
 • Henvendelse om Monrads Plads. Afsenderen foreslår at omdanne Monrads Plads i Gl Valby til en mere attraktiv og brugbar plads, muligvis inkluderende en lukket hundepark.
 • Henvendelse om cykelsti på Carl Jacobsens Vej. Afsenderen påpeger, at der kun er etableret en cykelsti på den ene side af Carl Jacobsens Vej, hvilket gør vejen usikker for cyklister på den anden side.
 • Henvendelse om parkeringsgebyr i Spinderiet. Afsenderen, der har boet i Valby i 30 år, deler en oplevelse af at have fået et parkeringsgebyr på 800 kr. for at overstige den tilladte parkeringstid på to timer ved Spinderiet
 • Henvendelse om sikkerhed på sti ved Valby Langgade. Afsenderen beskriver sikkerhedsproblemer på den fælles sti for fodgængere og cyklister ved Valby Langgade og Lyshøjgårds Alle.
 • Henvendelse om sikkerhed på sti mellem Valby Langgade og Lyshøjgårdsvej. Afsenderen udtrykker bekymring over sikkerheden på stien under tunnellerne mellem Valby Langgade og Lyshøjgårdsvej, som de og deres søn bruger til skolevejen hver morgen og eftermiddag
 • Henvendelse om etablering af gangbro over Ellebjergvej. Afsenderen foreslår opførelsen af en gang- og cykelbro over Ellebjergvej for at forbedre trafiksikkerheden.
 • Henvendelse om lysregulering ved Fengersvej/Vigerslev Alle/Vilhelm Thomsens Alle. Afsenderen udtrykker bekymring for sikkerheden ved krydset Fengersvej/Vigerslev Alle/Vilhelm Thomsens Alle, som er et travlt og farligt område benyttet af mange, herunder børn fra lokale institutioner og skoler samt handicappede
 • Henvendelse om cykel/gangsti ved Ny Ellebjerg St. og Gl Køge Landevej. Afsenderen efterspørger informationer om den fremtidige udformning af cykel- og gangstien fra Ny Ellebjerg Station og under Gl Køge Landevej i forbindelse med ombygningen af stationen.
 • Henvendelse om cykelsti på Høffdingsvej. Afsenderen, som dagligt cykler med sine børn på Høffdingsvej til skole, udtrykker bekymring over trafiksikkerheden på vejen.
 • Trafiksikkerhed ved Blommehaven/Stakhaven og Vigerslevvej. Afsenderen, bosiddende ved Blommehaven nær Vigerslevparken, udtrykker bekymring for trafiksikkerheden, specielt for børn, ældre og hundeluftere, der krydser Vigerslevvej.
 • Henvendelse om trafiksikkerhed ved Krydset Vigerslev Allé/Retortvej. Afsenderen fremhæver et trafiksikkerhedsproblem ved krydset Vigerslev Allé/Retortvej, hvor cyklister ofte overses af bilister, der skal dreje mod Hvidovre
 • Henvendelse om trafikbegrænsning på Lyshøj Alle. Afsenderen, som har boet på Lyshøj Alle i 26 år, udtrykker bekymring over den tunge trafik i gaden. 

Henvendelser, der ikke løftes, tages blot til efterretning. 

Fremover vil sekretariatet månedligt samle op på henvendelser og vedhæfte dem den månedlige dagsorden. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, idet det blev lagt ud til fagudvalgene eventuelt at løfte sagerne videre. 
Til top