Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Meddelelser

Meddelelser er til orientering.

 

Rokeringer og nye suppleanter

Susanne Nyboe er udpeget som ny 1. suppleant for Enhedslisten i Valby Lokaludvalg. Pladsen som 2. suppleant er vakant.

Driss El Mekki (indstillet af Fritidscenter Ydre Valby for Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udtræder som suppleant i Valby Lokaludvalg med sidste dag torsdag den 14. december 2023.

Søren Roed (indstillet af Det økologiske Torv-Valby Tingsted) udtræder som medlem i Valby Lokaludvalg med sidste dag torsdag den 14. december 2023. Søren Roed indtræder samtidig som ny 5. suppleant for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv i Valby Lokaludvalg. 

Som konsekvens heraf bliver 1. suppleant, Anders W. Møller (indstillet af G/F Søholm) nyt medlem af Valby Lokaludvalg, og 2. suppleant Kim Lerche Olsen (indstillet af Boligforeningen Kjeldsgaarden) bliver herefter ny 1. suppleant i af Valby Lokaludvalg for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv.  

 

Julearrangement 2023

Susanne Morell og Mette Vesterbæk Mortensen orienterer om juletræstændingen 25. november 2023. 

 

Møde i erhvervsnetværket 24. januar med oplæg fra Lokalhistorisk Selskab

Erhvervsnetværket har inviteret Valby Lokalhistoriske Selskab til at holde oplæg om bydelens udvikling set gennem erhvervsmæssige briller. Mødet afholdes onsdag d. 24. januar kl. 17-18.30 i Valby Kulturhus, 1. sal.  Alle er velkomne. 

 

Metroselskabet ønsker input til byudviklingen ved København Syd

Metroselskabet efterlyser forslag og ideer til, hvordan den nye bydel København Syd kan tage sig ud i fremtiden. Projektets digitale opslagstavle er åben for forslag indtil den 31. januar. Der er for nyligt lavet et forslag til en helhedsplan, som er det første tidlige bud på, hvordan den nye bydel København Syd ved tidligere Ny Ellebjerg Station kan tage sig ud i fremtiden. Det forslag vil Metroselskabet nu videreudvikle i dialog med naboer, rejsende og borgere med fokus på temaerne 
  • Gode adgangsforhold
  • Aktive stueetager 
  • Tryghed i bydelen

Input kan gives her

 

Borgermøde på plejecentret Kirsebærhaven Nord

Der skal bygges et nyt, tidssvarende plejehjem i Folehavekvarteret, lige ved siden af kvarterets kommende nye centrale byrum. Lokalplanen er netop kommet i høring, og torsdag den 25. januar kl. 16.30-17.158 inviterer Valby Lokaludvalg og forvaltningen til borgermøde om planerne.

Lokalplanen Kirsebærhaven Nord har to hovedformål:

  •  At give mulighed for at opføre et nyt og moderne plejehjem, som erstatter det tidligere Kirsebærhavens Plejehjem 
  •  At forbedre bylivet i Folehavekvarteret gennem etablering af en ny offentlig bydelsforbindelse for fodgængere og cyklister

 

Workshops om screeningsanalyse af udbygning af metronettet

Der er afholdt to workshops, der screenede ønsker til udbygning af metronettet. Repræsentanter for lokaludvalgene deltog i den første workshop 28. november 2023, hvor der i Valby blev peget på mulige udviklingsområder ved København Syd, Roskildevej og Folehaveindgangen til Valby, fx med en linjeføring fra Hvidovre - Valby - Roskildevej - Vanløse - evt. Ryparken - Nordhavn. Der blev også peget på muligheder for at kunne parkere bilen ved station uden for København og tage tog/metro videre til København for at reducere antallet af biler i København.

På den anden workshop med nabokommuner og andre interessenter, afholdt 30. november 2023, blev der også peget på linjeføring til Hvidovre Hospital fra København Syd til Hvidovre (og videre til Rødovre), ligesom der var forslag om linjeføring mellem København Syd til Bispebjerg via Valby - Frederiksberg og Nørrebro. 

Udkommet af de to workshops indgår i det videre analysearbejde, hvis resultater forventes at blive fremlagt medio 2024.

 

Tilbagemelding på høringssvar vedr. dispensation til bygningsændringer på Gammel Køge Landevej 18

Valby Lokaludvalgs høringsvar tilkendegav, at udvalget principielt er imod at tillade byg-ningsændringer på bevaringsværdige bygninger, som er registreret med SAVE-værdi 1.

Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker i den forbindelse, at forvaltningen er forpligtiget til at sagsbehandle alle ansøgninger om dispensation. Forvaltningen bemærker, at der i SAVE-registreringen peges på, at bygningen skal ses i sammenhæng med den anden bygning på ejendommen, og vurderer derfor, at det væsentligste helhedsudtryk for bygningerne er facadeudtrykket mod Gammel Køge Landevej, mens de ansøgte bygningsændringer er foretaget på den sydlige facade, der vender modsat. Forvaltningen har meddelt dispensation på bygningsændringerne, men har derudover meddelt afslag på andre af ansøgers ønsker om ændring af den bevaringsværdige bygning, som forvaltningen har vurderet, ikke harmonerer tilstrækkeligt med bygningens arkitektur.

Det er muligt at klage over afgørelsen. Det fulde tilbagemeldingsbrev kan rekvireres på sekretariatet. 

 

VVM-tilladelse for etablering og drift af kapacitets- og naturgenopretningsprojekt Harrestrup Å i Vigerslevparken

Teknik- og Miljøudvalgets i Københavns Kommune har den 27. november 2023 meddelt VVM-tilladelse for etablering og drift af kapacitets- og naturgenopretningsprojekt Harrestrup Å i Vigerslevparken. 

Læs mere her Annonceringsportal (itera.dk)

 

Projektforslag for Harrestrup Å i Vigerslevparken

Teknik- og Miljøudvalget har indstillet, at projektforslaget danner grundlag for den videre projektering og gennemførelse af Harrestrup Å i Vigerslevparken og at der frigives en anlægsbevilling 52,2 mio. kr. til anlægget. Projektet forventes afsluttet i december 2028.

Læs projektforslaget her

Beslutning

CD-release, koncert-recitation og foredrag den 21. januar 2024 kl. 16.00

Martin Palsmar inviterer til releasekoncert med indlagt foredrag om Rifbjergs digte. Releasekoncerten foregår i Margrethekirken og er støttet af Valby Lokaludvalg.

Julemarkeder i København 

Pia Kolind Nielsen deltog i den tværkommunale workshop om julemarked. Formålet var at få en fælles strategi for julemarkeder i KBH, der er mere lokal. Lokaludvalgene blev opfordret til at hjælpe med netværk lokalt, og Indre By Lokaludvalg påtog sig at følge op på samarbejdet

Sankt Hans 2024

Der er frist til Lokalpuljen 1. februar, hvis man gerne vil arrangere Sankt Hans. Spred gerne oplysningen i jeres netværk. 

Ældre Sagens nytårskoncert

Ældre Sagen holder nytårskoncert den 20. januar 2024 kl. 15.00 i Timotheuskirken.Til top