Mødedato: 15.08.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Input til implementering af Københavns Kommunes megaeventstrategi

Se alle bilag

Valby Lokaludvalg bedes drøfte Københavns Kommunes nye Megaeventstrategi og komme med input til dens implementering under temaerne Megaevents i tråd med byens DNA, Inddragelse af byens aktører og Strategiens konkrete initiativer. Fagudvalget for Kunst, Kultur og Frivillighed bemyndiges til at udforme en tilbagemelding på basis af drøftelsen. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg drøfter Megaeventstrategien og bemyndiger fagudvalget for Kunst, Kultur og Frivillighed til at udarbejde svar på basis af drøftelsen. 

Problemstilling

Økonomiudvalget vedtog i juni 2023 Københavns Kommunes megaeventstrategi | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Megaeventstrategien skal fungere som Københavns Kommunes rettesnor for arbejdet med tiltrækning, planlægning og afvikling af kommende megaevents. Strategien er udarbejdet med input fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Wonderful Copenhagen og en række eksterne samarbejdspartnere i byen.

Økonomiudvalget besluttede at sende strategien i høring hos relevante råd og lokaludvalg med henblik på at indsamle input til Københavns Kommunes arbejde for at sikre velfungerende megaevents i byen. For at organisere input på tværs af råd og udvalg, beder Økonomiforvaltningen om, at det struktureres under følgende overskrifter:

  • Megaevents i tråd med byens DNA

Megaeventstrategien definerer Københavns DNA som værtsby for megaevents. Københavns Kommune ønsker at sikre, at byens DNA afspejler sig i de megaevents, der afholdes i byen. I bedes derfor komme med input til, hvordan Københavns Kommune kan arbejde for, at megaevents der bliver afholdt i byen, kan leve op til byens DNA og være værdiskabende på kort og langt sigt for byen og dens borgere både i forhold til form og indhold.

  • Inddragelse af byens aktører

Megaeventstrategien har fokus på styrke den politiske involvering i arbejdet med megaevents, ligesom der skal nedsættes tematiske vidensgrupper, der skal understøtte arbejdet. I bedes komme med input til, hvordan Københavns Kommune kan sikre en god inddragelse og dialog med byens relevante aktører.

  • Øvrig input til initiativerne under megaeventstrategien

I forlængelse af megaeventstrategien har Økonomiforvaltningen udarbejdet et bilag, der uddyber de konkrete initiativer under strategien. Hvis I har input, der ikke er dækket af de to ovenstående temaer, og som relaterer til Københavns Kommunes ansvarsområder med planlægning og afvikling af megaevents i byen, så bedes I tilføje dem herunder.

Frist for tilbagemelding er d. 1. september 2023.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter Megaeventstrategien og bemyndiger fagudvalget for Kunst, Kultur og Frivillighed til at udarbejde svar på basis af drøftelsen. 

 

Beslutning

Fagudvalget for Kunst, Kultur & Frivillighed bemyndiges til at udarbejde høringssvar.

Sekretariatet indsender høringssvar senest d. 1. september 2023.

Høringssvaret godkendes endeligt på lokaludvalgets møde d. 12. september 2023.


Til top