Mødedato: 15.08.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Ny budgetmodel for dagtilbud - høring nr. 2

Valby Lokaludvalg bedes drøfte de tre foreslåede budgetmodeller for dagtilbud, som Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) skal tage endelig beslutning. De tre modeller er udarbejdet efter en første høringsrunde og understøtter på forskellig vis BUU's ønsker for dagtilbudsområdet. Modellerne  hverken tilføjer eller tager midler fra dagtilbuddene under ét, men fordeler midlerne efter ændrede kriterier. Fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner bemyndiges til at udarbejde høringssvar på basis af lokaludvalgets drøftelse. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter de tre forslag til ny budgetmodel for dagtilbud og bemyndiger fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner til at udarbejde et eventuelt høringssvar på basis af drøftelsen. 

Problemstilling

Den nuværende budgetmodel for dagtilbud blev indført med klyngeorganiseringen i 2010 og er løbende blevet justeret. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en ny model, der understøtter de politiske beslutninger om normeringer og ledelse og skaber større forudsigelighed og gennemsigtighed i institutionernes økonomi. De faglige organisationer (BUPL og LFS) og forældreorganisationen KFO har tilsluttet sig behovet for en ny model.

Forslagene til ny budgetmodel retter sig  mod fordeling af midlerne til aflønning af pædagogisk personale og ledelse og ændrer ikke ved fordelingen af midler til drift, rengøring, mad og lignende. Der tilføres eller fratages ikke midler med en ny budgetmodel, der også fastholder, at midlerne udmøntes lokalt ud fra de fastsatte politiske og juridiske rammer og personalets faglige vurdering.

De tre modeller 

Børne- og Ungdomsudvalget har bedt forvaltningen om at arbejde videre med tre modeller, der på forskellig vis tilgodeser ønsker og kritikpunkter til det forslag til ny budgetmodel, som tidligere har været i høring. Fælles for de tre modeller er en grundpakke, der rydder op i skævheder i den nuværende budgetmodel og understøtter det generelle ønske om forudsigelighed og gennemsigtighed.

Model 1 svarer til den model, der tidligere har været i høring. Modellen skaber større budgetsikkerhed, men mindre incitament til at modtage ekstra børn i løbet af året. Der gives 800 mio. kr. eller ca. 30 % af budgettet til pædagogisk personale som en grundbevilling, der fordeles ud fra institutionens normerede antal børn. 70 % af budgettet afregnes fortsat ud fra det antal børn, der er indskrevet. Den nye grundbevilling erstatter den nuværende tildeling pr. hus. Når grundbevillingen i stedet gives efter det normerede antal børn i institutionen, vil særligt små institutioner have svært ved at finansiere deres faste personaleudgifter Derfor er der i modellen en ekstra grundbevilling på 100.000 kr. til små institutioner op til 2 grupper.

Model 2 ligger tæt op ad den nuværende budgetmodel. Grundbeløbet pr. hus øges til 180.000 kr. pr. hus fra det nuværende beløb på 170.000 kr., da der i svarene på første høring blev efterspurgt en model, der tilgodeser små institutioner og institutioner på flere matrikler. Model 2 understøtter i mindre grad end model 1 og 3 ensartede normeringer pr. barn på tværs af institutionerne. I model 2 bliver hele budgettet til personale afregnet ud fra det antal børn, der er indskrevet.

Model 3 understøtter ens normeringer pr. barn på tværs af institutionerne. I modellen øges pladsprisen på bekostning af bevillinger pr. hus og for særlige fysiske forhold, idet en række institutioner i første høringsrunde ønskede en budgetmodel, der i højere grad end i dag understøtter minimumsnormeringer på hver enkelt institution. I model 3 er der ikke en grundbevilling til pædagogisk personale, og de fleste særbevillinger, som institutionerne modtager på baggrund af deres fysiske forhold, afskaffes og midlerne tilføres i stedet pladsprisen. Dog bevares den nuværende kompensation for adskilt legeplads og for udflyttere, da disse kræver væsentligt ekstra pædagogiske personale. I den nuværende model får 77 % af alle institutioner en eller flere kompensationer for fysiske forhold. Alle institutionerne har forskellige bygningsmæssige forhold, der påvirker den pædagogiske praksis, men som svært lader sig indfange af de nuværende kriterier, hvor der fx ikke skeles til om institutionen er moderne daginstitution eller en gammel bygning, der oprindelig havde et andet formål. 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har ikke bedt om svar på specifikke spørgsmål, men om generelle bemærkninger til de tre modelforslag.

Høringsmateriale kan tilgås her Ny budgetmodel for dagtilbud - høring nr. 2 (kk.dk)

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter de tre forslag og bemyndiger fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner til at udarbejde et høringssvar på basis af drøftelsen. 

 

Beslutning

Fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner blev bemyndiget til at udarbejde høringssvar på basis af lokaludvalgets drøftelse. 

Sekretariatet indsender høringssvar inden d. 1. september 2023.

Høringssvaret godkendes endeligt på lokaludvalgets møde d. 12. september 2023.


Til top