Mødedato: 14.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Vinhaven 4

Budget 2024

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager overordnet puljebudget 2024. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter sekretariatets forslag og vedtager puljebudget 2024.  

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i 2024 fået tildelt puljemidler på i alt kr. 2.976.800.  

Sekretariatet forslår, at det overordnede budget 202 fordeles således: 

Pulje Beløb
Lokalpuljen 1.505.300
Intern pulje 1.471.500 (heraf 325.000 til miljøindsatsen)
I alt 2.976.800

Løsning

Sekretariatets forslag til budget for den interne pulje 2024 (med budget og regnskab for 2023 per. 7. november som reference) er vedlagt og fordeler sig på disse hovedpunkter :

Miljøpuljen: Der afsættes hvert år en del af puljemidlerne til miljøarbejdet. Årsplanen gennemgås på næste møde, men fordelingen af de 325.000 kr. fremgår af det overordnede budget.  

Valby Kulturdage: Beløb til at skabe rammerne, dvs. afspærring, renhold, afviklingspersonale, vagt, elektriker, grej, projekt- og produktionsledelse, herunder tilladelser mm, som fremlagt af styregruppen og af projektbudget. Sekretariatet vil desuden bidrage med ressourcer til kommunikation, rådgivning og koordinering af lokaludvalgets område svarende til 1/3 årsværk (i 2024 blev der brugt tæt på 3/4 årsværk på projektet).

Julebelysning (Tingstedet, Toftegårds Plads):  Beløb til opsætning af juletræ / lyskæder og til juletræstænding med underholdning. Sekretariatsressourcer: 3 ugers arbejde.

Borgerpanel: Generelle kampagner og målgrupperettede aktiviteter.

Bydelsplan: Årsmøde med repræsentantskab og evt. opdateringer. 

Borgerdialogpulje: Borgermøder eller andre aktiviteter, der kræver udgifter til fx lokaleleje, forplejning eller oplægsholder, i forbindelse med høringer. I 2023 har udgifterne primært været båret af andre forvaltninger, men andre år har lokaludvalget stået for dem. 

Sociale medier: Generelle og projektrelaterede opslag og kampagner på primært Facebook og Instagram. Sekretariatet foreslår at holde udgiften som en samlet stabsfunktionspost som i 2023. 

Vedligeholdelse udstyr: Indkøb/udskiftning af materiel som kabler, telte etc. 

Erhvervsfokus: Udvikling af erhvervsnetværk og bylivsprojekt med By & Land

Bydelsplanprojekter

  • Kunst, Kultur & Frivillighed - Udgående aktiviteter
  •  Byudvikling &Trafik - Tværgående trafikarbejde
  •  Børn, Fritid og Sociale emner - Ungeprojekt

Kurser / netværksdannelse / rapporter / konsulenter: Fagligt input og aktiviteter til projekter/fagudvalgsarbejde. Beløbene er reduceret i forhold til 2023-budget, da der er flere specificerede poster med dette indhold i 2024-budget. 

Restpulje 70.000

Økonomi

Denne vedtagelse gælder det overordnede puljebudget. Budget for de enkelte aktiviteter specificeres af sekretariatet og udmøntes løbende af lokaludvalget. 

 

 

Beslutning

Budgettet blev drøftet og godkendt.
Til top