Mødedato: 14.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Vinhaven 4

Puljestrategi fra 2024

Se alle bilag
Lokaludvalget skal beslutte rammerne for puljemidlerne fra 2024, som puljeudvalget har udformet endeligt efter drøftelse i lokaludvalget 12. september 2023 .

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg godkender rammerne for arbejdet med puljemidlerne fra 2024.

Problemstilling

Hidtil har Valby Lokaludvalg uddelt puljemidler fra Lokalpuljen 11 gange om året. Alle ansøgninger er behandlet i puljeudvalget og efterfølgende i lokaludvalget.

Den hyppige behandling af ansøgninger er en konsekvens af et ønske om, at der kan gives hurtigt svar til ansøgere, der ønsker støtte fra Lokalpuljen. Trods den hyppige behandling er der dog mindst 6-7 ugers svarfrist på ansøgninger til Lokalpuljen. 

Løsning

Puljeudvalget ønsker derfor at give sekretariatet bemyndigelse til behandling af ansøgninger på 10.000 kr. og derunder, idet ansøgninger til mindre projekter dermed kan behandles hurtigere med svar indenfor 10 hverdage (undtagen i forbindelse med skoleferier) fra modtagelsen af ansøgningen. 

Med den hurtige håndtering af mindre ansøgninger kan behandlingen af store ansøgninger indskrænkes til behandling på tre møder i 1. halvår og tre møder i 2. halvår.

Med færre puljebehandlinger forventes det, at sagsforberedelsen kan styrkes, så der skabes bedre overblik over og indsigt i de enkelte ansøgninger. Dermed kan puljeudvalget og efterfølgende lokaludvalget skabe bedre kvalitet i sagsbehandlingen, herunder i vurderingen af fordelingen af midler ud fra de gældende kriterier. 
 
Lokaludvalget orienteres om sekretariatets administrative behandling af de mindre ansøgninger på det førstkommende møde efter behandlingen.

Oversigten over det ønskede fristsystem for ansøgninger i pulje- og lokaludvalg fremgår af bilag 1.

Videre proces

Sekretariatet kommunikerer om de nye frister og mulighed for hurtigt svar på mindre ansøgninger via lokaludvalgets kanaler.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at strategien evalueres på lokaludvalgets møde i september 2024.
Til top