Søg
Mødedato: 14.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Orientering om bydelsplansarbejdet

Styregryppen orienterer om arbejdet med bydelsplanen. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Det første udkast af bydelsplanteksten, der er skrevet på basis af arbejdet på seminaret og lokaludvalgets opbakning til dette, har nu været i høring hos repræsentantskabet. Styregruppen udarbejder på basis af repræsentantskabets tilbagemeldinger den endelige version, der derefter sendes til repræsentantskabet og lokaludvalget for eventuelle afsluttende kommentarer. Derefter afholdes borgermøde torsdag d. 13. april kl. 17 på Plads23, hvor repræsentantskabet formelt godkender planen.

Planen vil derefter blive gjort tilgængelig i en digital version og som mini-tryksag. 1. juni præsenteres de 12 bydelsplaner samlet for Borgerrepræsentationen af forpersonkredsen på et temamøde. Borgerrepræsentationen skal ifølge det nye kommissorium ikke formelt godkende bydelsplanerne, men behandler dem jf. kommunestyrelseslovens § 9a ifølge hvilken "Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har som led i varetagelsen af sit hverv ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration".

Forvaltningerne i Københavns Kommune skal ligeledes jf. kommissoriet "i sagsforberedelsen til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg vedr. høringer, indsatser eller politikker orientere sig om lokale visioner, temaer eller projekter fra bydelsplanerne i det omfang de vedrører det pågældende sagsområde".

Bydelsplanerne er ifølge kommissoriet dynamiske og kan opdateres løbende i takt med at nye aktuelle temaer eller projekter opstår eller eksisterende realiseres. Planerne fungerer både som et operationelt arbejdsredskab for lokaludvalgets vision for valgperioden, herunder som redskab i dialogen med bydelens borgere og med forvaltninger og politikere om bydelens udvikling.

Første udkast af bydelsplanstekst vedlagt som bilag i selvstændig fil, idet styregruppen vil redegøre for eventuelle ændringer ud fra de indkomne kommentarer fra lokaludvalget og repræsentantskabet. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top