Mødedato: 14.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høringssvar vedr. Forsøgsordning 2023 med nye pladser til Musikforskriften (Valby Tingsted)

Lokaludvalget skal tage stilling til udkast til høringssvar vedr. Forsøgsordning 2023 med nye pladser til Musikforskriften. Musikforskriften ønskes udvidet med Valby Tingsted.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret vedr. Forsøgsordning 2023 med nye pladser til Musikforskriften. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 13. juni 2022 en toårig forsøgsordning om dispensation til forbedrede vilkår for professionelle kulturaktører med større kapacitet. Det betyder, at Teknik- og Miljøforvaltningen som et forsøg i 2022 og 2023 har udvidet § 13 Dispensation i Musikforskriften, så der efter en konkret vurdering gives mulighed for at dispensere fra reglerne i forskriften på egnede lokationer for tilbagevendende musik- og kulturarrangementer med større kapacitet.

Ved status og drøftelse af forsøgsordningen i Teknik- og Miljøudvalget den 28. november 2022 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle udvide forsøgsordningen 2023 yderligere. Derfor fremlægges en vurdering af en række nye pladser i musikforskriften til politisk godkendelse – som et forsøg i 2023.

Teknik- og Miljøudvalget fremhævede de i materialet beskrevne pladser og parker i deres møde 28. november 2022 inklusive de  pladser, som forvaltningen oplever, er efterspurgt. I bilaget er foretaget en faglig vurdering på tre parametre:

  • Max antal dage pr. år
  • Længste varighed i timer
  • Højeste støjgrænse målt ved nærmeste beboelsesfacade.

I Valby drejer det sig om Valby Tingsted. Der lægges i forslaget op til, at der på denne lokation vil kunne gives tilladelse til 10 arrangementer af maksimum 5 timers varighed med en støjgrænse på 60db mål ved nærmeste beboelsesfacade.

Fagudvalget Kunst, Kultur & Frivillighed har udarbejdet vedlagte kommentar, der skal indsendes senest den 16. marts 2023.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar. 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top