Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 13.12.2016, kl. 18:30
Mødested: Folehavens Selskabslokaler, Vinhaven 4

Indledende drøftelse om serviceeftersyn vedr. lokaludvalg

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter notat om serviceeftersyn

Problemstilling

Siden lokaludvalgenes sekretariater er overgået til Borgerrepræsentationens Sekretariat har der været ønske om at lave et såkaldt serviceeftersyn, der ser på praksis i udmøntning af puljemidler, hvordan behandles sager, hvordan serviceres lokaludvalgene, medlemmernes "arbejdsforhold", sekretariaternes arbejdsforhold m.v.

Der er nu udarbejdet et notat, der sætter rammen for arbejdet med serviceeftersynet.

Overskrifterne i notatet er:

  1. Lokaludvalgsmedlemmernes arbejdsbetingelser
  2. Sekretariatsbetjening af lokaludvalgene
  3. Lokaludvalgenes sammensætning, herunder særligt valg- og opstillingsregler
  4. Lokaludvalgenes puljemidler
  5. Det lokale miljøarbejde
  6. Rammerne for lokaludvalg

Sekretariaterne har taget hul på drøftelserne omkring puljemidlerne.

Serviceeftersynet blev kort drøftet på Mødeforum med lokaludvalgsformændene den 5. december.

Her og i interne drøftelser er det klar, at emnet om valg m.v. skal der tages hul på snarest. Det skal bl.a. klarlægges, hvilke ønsker der kan diskuteres internt i Københavns Kommune og hvilke, der kræver en godkendelse i Indenrigsministeriet. Sager der kræver godkendelse i ministeriet, f.eks. valgperiode kan kræve en længere behandling, hvis der skal ændres på dette.

Andre emner kan drøftes og vedtages internt i Københavns Kommune.

Emner der direkte vedrører lokaludvalgenes

 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager en indledende drøftelse om sagen

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg drøftede notat om serviceeftersyn.

Det blev nævnt, at lokaludvalgene kunne have flere opgaver udlagt til selvstændig varetagelse.

Desuden blev udfordringen omkring hvordan medlemmerne vælges/udpeges nævnt, at nogle medlemmer har højt fravær fra lokaludvalgene, uden lokaludvalget kan gøre ngot ved det.

Til top