Mødedato: 13.09.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af høringssvar Krydsning af Harrestrup Å

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender det indsendte høringssvar. 

Problemstilling

Entreprenørfirmaet Nordkysten har på vegne af Banedanmark ansøgt om at krydse Harrestrup Å med to stk. højspændingskabler. Krydsningen skal ske i vandløbets station 5562-5567 nedstrøms jernbanen ved Vigerslev. Krydsningen foretages som styret underboring.

Eftersom krydsningen sker med styret underboring udenfor vandløbets profil, har vi vurderet, at projektet ikke vil påvirke de miljømæssige eller afstrømningsmæssige forhold i vandløbet.  

Krydsning af vandløb kræver en tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser. Et udkast til en tilladelse fremlægges derfor i 4 ugers offentlig høring sammen med en beskrivelse af projektet. Høringsfrist er 13. september 2022.

Udkast til tilladelse kan læses her Krydsning af Harrestrup Å med højspændingskabel (kk.dk)

Miljøgruppen har udarbejdet vedlagte høringssvar, der er indsendt til fristen 13. september 2022.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender det indsendte høringssvar.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.
Til top