Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring Københavns Kommunes Ældrepolitik

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes med afsæt i mundtligt oplæg af medlem Lene Buerup Andersen og høringsmaterialet drøfte høring om ny ældrepolitik i Københavns Kommune og derefter bemyndige fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale emner til at skrive et høringssvar. Ældrepolitikken har fokus på at prioritere ressourcerne til dem med størst behov ved blandt andet at aktivere københavnernes ressourcer og samtidig understøtte, at borgerne kan så meget som muligt selv.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg med afsæt i Lene Buerup Andersens oplæg drøfter høring om ny ældrepolitik i Københavns Kommune og derefter bemyndiger fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale emner til at skrive et høringssvar.

Problemstilling

Københavns Kommunes ældrepolitik 2023-2026 sætter rammen for kommunens arbejde på senior- og ældreområdet i de kommende år. Høringen blev modtaget 21. august 2023 og har været forbehandlet i fagudvalget  Børn, Fritidsliv og Sociale emner. Lene Buerup deltager 12. september 2023 i et møde med sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling om ældrepolitikken og giver et kort indlæg om mødet som afsæt for lokaludvalgets drøftelse. 

Københavns Kommunes ældrepolitik 2023-2026 har tre temaer:

  • Flere gode leveår
  • Stærke og rummelige fællesskaber
  • Lige behandling, men ikke ens behandling.

Politikken tager afsæt i, at der er et stigende antal ældre københavnere, mens antallet af medarbejdere på sundheds- og ældreområdet ikke stiger tilsvarende. Med ældrepolitikken ønsker Københavns Kommune at aktivere københavnernes ressourcer, samtidig med at kommunen i endnu højere grad understøtter, at borgerne kan så meget som muligt selv. Det sker for at prioritere ressourcerne til dem med størst behov.

Københavns Kommunes ældrepolitik 2023-2026 er blevet til på baggrund af 22 borgermøder på tværs af byen. Valby Lokaludvalg kan som led i drøftelsen overveje, om der skal ske yderligere lokal borgerinddragelse. 

Høringsmaterialet er vedlagt som bilag. Der er svarfrist 1. oktober 2023

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter høring om ny ældrepolitik i Københavns Kommune og bemyndiger fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale emner til af skrive høringssvar.

 

Beslutning

Udvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner skriver høringssvar baseret på lokaludvalgets drøftelse. 

Endeligt høringssvar godkendes på Lokaludvalgets møde den 10. oktober 2023.

Til top