Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Offentlig høring af Kommunalplanstrategi 2023

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes med afsæt i borgerpanelets og eget tidligere svar på intern høring drøfte svar til offentlig høring om Kommuneplanstrategi 2023 og bemyndige et medlem til at skrive svaret. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby lokaludvalg drøfter, hvordan borgerpanelundersøgelsen kan indgå i svaret på den offentlige høring om Kommuneplanstrategi 2023.

2. at Valby Lokaludvalg bemyndiger et medlem til at skrive svar på den offentlige høring. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg skal vedtage et høringssvar til den offentlige høring af Kommuneplanstrategi 2023 og gav på sit møde 15. august 2023 input til lokal borgerinddragelse via Valby Borgerpanel. . Borgerpanelundersøgelsen kører fra 28. august - 8. september og materialet eftersendes således senest 11. september 2023. 

Kommuneplanstrategiens indhold
Kommuneplanstrategi 2023 indeholder en samlet vision for Københavns udvikling, Fremtidens klimavenlige hovedstad. Visionen vil blive omsat til konkrete forslag til løsninger i den kommende Kommuneplan 2024, der lægger rammerne for den fysiske arealudvikling af Københavns Kommune de næste 12 år.

Det fremgår af kommuneplanstrategien, at der med Kommuneplan 2024 laves en fuld revision af kommuneplanen med særligt fokus på de fem nedenstående temaer, som udgør grundstammen i Kommuneplanstrategi 2023 og Kommuneplan 2024:

  • Hovedstadens byudvikling og mobilitet
  • Boliger og sammenhængende by
  • En by med erhverv og studiemiljø
  • En sund klimaby med plads til natur, kultur og fritid
  • Udvikling med respekt for byens sjæl

 Høringsmaterialet kan tilgås her Forslag til Kommuneplanstrategi 2023 (kk.dk) og lokaludvalgets svar på den interne høring er vedlagt som bilag. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter den offentlige høring af Kommuneplanstrategi 2023 og bemyndiger et medlem til at skrive svaret. 

 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede borgerpanelundersøgelsen. Michael Fjeldsøe skriver høringssvaret på basis af det tidligere svar på interne høring og lokaludvalgets drøftelse af borgerpanelundersøgelsen, idet Kirsten Henriksen præciserer afsnittet om kulturmiljøer.

Endeligt høringssvar godkendes på Lokaludvalgets møde den 10. oktober 2023.

Til top