Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring om pladser/strækninger til tidsmæssig udvidet udeservering

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker høringsbidrag til identificering af udvalgte pladser/strækning til en forsøgsordning med tidsmæssig udvidet udeservering (til kl. 02:00 fredage og lørdage i sommerhalvåret). Valby Lokaludvalg bedes pege på 1-2 pladser/strækninger i Valby, som vil være egnede til tidsmæssig udvidet udeservering. Lokaludvalgets høringsbidrag vil blive vedlagt som supplement til Teknik- og Miljøforvaltningens kortlægning af byen for egnede pladser, der baseres på kriterierne 1) nærhed til nærmeste beboelse og 2) en helhedsvurdering af restaurationstæthed og belastning i området.
 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg drøfter mulige pladser/strækninger til tidsmæssig udvidet udeservering og bemyndiger fagudvalget for Kunst, Kultur og Frivillighed til at udarbejde svar på basis af drøftelsen. 

Problemstilling

På Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 8. maj 2023 vedtog udvalget medlemsforslag om tidsmæssig udvidet udeservering.

Teknik- og Miljøforvaltningen forbereder en sag, der skal danne grundlag for, at der på 1-2 udvalgte pladser i alle bydele, bortset fra Indre Nørrebro og Indre By, kan gives tilladelse til udvidet udeservering for cafeer og restauranter til kl. 02 i sommerhalvåret. Der vil være tale om en 4-årig forsøgsordning, der løbende skal evalueres.

Frist for høringssvar er den 2. oktober 2023.

Forvaltningen er i gang med at kortlægge byen for egnede pladser efter kriterier om 1) nærhed til nærmeste beboelse og 2) en helhedsvurdering af restaurationstæthed og belastning i området.

Undersøgelsen foretages ved kortlægning af geodata om beboelse og restaurationstæthed sammenholdt med en fysisk vurdering af forholdene på pladserne. Lokaludvalgets høringsbidrag vil blive vedlagt som supplement til denne kortlægning.

Kortlægningen vil i efteråret 2023 blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget i en sag, der behandler medlemsforslaget, sammen med den endelige vedtagelse af Administrationsgrundlag for udeservering (se punkt 10). Hvis det i en bydel ikke er muligt at finde egnede pladser/strækninger til tidsmæssig udvidet udeservering, vil der være mulighed for konkrete dispensationer til restauratører baseret på de nævnte kriterier.

Løsning

Valby Lokaludvalg bemyndiger fagudvalget for Kunst, Kultur og Frivillighed til at udarbejde svar på basis af drøftelsen. 

Beslutning

Niels Danshøj og Susanne Morell udarbejder høringssvar på basis af lokaludvalgets drøftelse. 

Høringssvaret godkendes endeligt på lokaludvalgets møde den 10. oktober 2023.

Til top