Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring af miljøkonsekvensrapport for Harrestrup Å i Vigerslevparken

Se alle bilag
Fagudvalget Byudvikling & Trafik har udarbejdet svar på høring om miljøkonsekvensrapport for Harrestrup Å i Vigerslevparken, der kvitterer for den grundige inddragelse af lokalbefolkning og lokaludvalg i høringen. Svaret skal endeligt godkendes. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller 

1. at Valby Lokaludvalg godkender høringssvar til miljøkonsekvensrapport for Harrestrup Å i Vigerslevparken. 

Problemstilling

Projektet har fokus på at forbedre naturen og de rekreative områder i og omkring åen, samtidig med at åen udvides for at håndtere vand fra skybrud og parken indrettes til at kunne håndtere oversvømmelser. 

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherres rådgiver og undersøger projektets påvirkning på miljøet i anlægs- og driftsfasen for en række miljøparametre bl.a. natur, overfladevand, trafik og rekreative interesser. 

Miljøkonsekvensrapporten er i offentlig høring frem til 13. september 2023. 

Fagudvalget Byudvikling & Trafik har skrevet udkast til høringssvar på baggrund af besøg fra forvaltningen og deltagelse i parkvandringerne arrangeret af forvaltningen den 20. august 2023.

Find høringsmaterialet her:

https://blivhoert.kk.dk/hoering/horing-af-miljokonsekvensrapport-harrestrup-i-vigerslevparken

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret til miljøkonsekvensrapport for Harrestrup Å i Vigerslevparken. 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.
Til top