Mødedato: 12.01.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Afsættelse af midler til borgerdialog vedr. lokalplan Saxtorphsvej II

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg afsætter kr. 10.000,- til borgermøde/borgerdialog vedr. lokalplan Saxtorphsvej II. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandler på møde d. 11. januar forslag til lokalplan Saxtorphsvej II. Efter behandlingen af punktet sendes lokalplanen i offentlig høring. 

Valby Lokaludvalg har arbejdet med sagen i flere år. Naboerne i lokalområdet og lokaludvalget er kritiske overfor placering af en daginstitution, som lokalplanen åbner mulighed for. 

Dels vil institutionen optage et friareal, der tidligere er udlagt som rekrativt område. Desuden ligger der i forvejen 2 store institutioner som naboer. Den trafik dette generer er en daglig udfordring i området. 

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgermøde i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Valby Lokaludvalg. Det vides endnu ikke, hvordan mødet kan afholdes. For at sikre, at et møde kan afhodles og faciliteres bedst muligt foreslås det at afsætte kr. 10.000,- af de interne midler til afholdelsen. Midlerne kan finansiere en facilitator til et møde eller en sal, der kan rumme nok personer, hvis man må samles til møder. 

Løsning

Valby Lokaludvalg afsætter kr. 10.000,- til borgermøde/borgerdialog vedr. lokalplan Saxtorphsvej II.

Økonomi

Tabellen viser økonomien for den interne pulje, hvis det indstillede beløb bevilges

 

Pulje

Disponeret per 12. januar

Indstillet 12. januar

Resterende pulje

1.000.000

845.000

10.000

145.000

 

Videre proces

 

Efter behandling i Teknik- og Miljøforvaltningen sendes lokalplanen i høring i 8 uger. Efter høringsfasen bearbejdes lokalplanen videre og forelægges siden Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til vedtagelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt
Til top