Mødedato: 11.05.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Naboorientering Gl. Køge Landevej/Følager

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager svar på naboorientering

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt en naboorientering vedr. Gl. Køge Landevej/Følager i høring.  


En bygherre ønsker at opføre et byggeri, der på to punkter afviger fra lokalplanen:  


- det ønskes at nedrive 2 bygninger, der i lokalplanen er beskrevet som bevaringsværdige.  
- Der ønskes en husdybde på 17 m. mod Gl. Køge Landevej, hvor lokalplanen siger max. 15 m.  
By&Trafik havde besøg af bygherre på et møde i efteråret. Projektet er stort set uændret siden da. Dog har bygherre lagt flere aktive facader ind også inde i gårdrummet. 

By&Trafik gruppen har i september haft besøg vedr. projektet og haft em dialog med  bygherren. 

By&Trafik drøftede naboorienteringen på møde d. 4. maj og har udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager svar på naboorientering

 

Videre proces

 

Efter naboorienteringen behandles sagen videre i Teknik- og Miljøforvaltningen

Beslutning

Kommentar til naboorientering blev godkendt med den tilføjelse, at lokaludvalget ser det som en særlig kvalitet, at der er adgang til grønt tag ovenpå caféen. 
Til top