Mødedato: 10.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring om ungerepræsentanter i lokaludvalgene

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes drøfte høringsforslaget om unge i lokaludvalg, beslutte om unge skal inddrages i besvarelsen og udpege et medlem til at skive svaret. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter høringsmaterialet i grupper og udpeger et medlem til at skrive svaret ud fra plenumopsamling. 

2. at Valby Lokaludvalg beslutter, om lokale unge skal inddrages med input til høringssvaret. 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog 23. marts 2023 Medlemsforslag om at få ungerepræsentanter tilknyttet til Lokaludvalgene”. Efter ønske fra Borgerrepræsentationen (BR) får lokaludvalg og Ungerådet forslaget i 12 ugers høring med svarfrist 12. november 2023.

På baggrund af høringssvarene udarbejder Økonomiforvaltningen et forslag til inddragelse af ungerepræsentanter i lokaludvalgenes arbejde, som skal til behandling i Borgerrepræsentationen.

Høringsmaterialet er lavet på baggrund af indledende dialog med lokaludvalgssekretærene, som lagde vægt på følgende:

 • At unge i bydelene bør medtages i høringen for at kunne udarbejde et forslag til inddragelse, der bedst muligt passer til aldersgruppen.
 • At rammerne for inddragelse skal vurderes med udgangspunkt i de unge. Inddragelsen kan f.eks. bestå i deltagelse af ungerepræsentanter på et eller flere temamøder i løbet af et år.
 • At valgproces og -periode genovervejes i forhold til beskrivelsen i medlemsforslaget.
 • At der er forskellige udgangspunkter i bydelene, hvilket sandsynligvis kræver forskellige lokale implementeringer af det endelig forslag, fx er der ikke ungdomsuddannelser i alle bydele.

Lokaludvalgene opfordres i deres høringssvar til at lægge vægt på følgende:

 • På hvilken måde ungerepræsentanter kan tage del i lokaludvalgets arbejde.
 • Hvordan ungerepræsentanter kan vælges i bydelen (herunder fx også hvordan de ikke kan vælges, fx hvis bydelen ikke har ungdomsuddannelser).
 • Hvor længe ungerepræsentanter skal være valgt ad gangen.
 • Hvordan I inddrager unge i dag i lokaludvalgets arbejde og hvilke erfaringer, der har givet.

Kredsen af lokaludvalgsforpersoner drøftede høringen på deres møde 19. september 2023 med disse pointer:

 • Forslag om at ændre udvælgelseskriteriet til et alderskriterie, så de ældste i folkeskolen også kan deltage.
 • At der tages højde for eksamensperioder i placering af valgperioden.
 • Forslag om at, ungdomspartier eller idrætsforeninger kan fungere som alternative rekrutteringssteder til ungdomsuddannelserne.
 • Når Ungerådet laver arrangementer, hvor de inviterer BR-medlemmer, kunne det være en ide også at invitere unge lokaludvalgsmedlemmer.
 • I dag kan et parti ikke udpege en repræsentant til lokaludvalgene fra dets ungdomsparti. Det bør ændres. 

BR-sekretariatet tog betragtningerne til efterretning og afventer de enkelte udvalgs høringssvar.

Sekretariatet kan være behjælpelig med inddragelse af lokale unge. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter gruppevis høringsmaterialet, herunder om der skal inddrages lokale unge i udarbejdelsen af et svar,. Valby Lokaludvalg udpeger et medlem til at skrive svaret. 

Videre proces

Økonomiforvaltningen udarbejder en indstilling til BR på basis af høringssvarene,  som behandles i starten af 2024. Her kan BR vælge ikke at gå videre med forslaget. Godkender de indstillingen, så vil valgprocessen ske i foråret. I anden halvdel af 2024 foretages der efter planen valg af ungerepræsentanter hvorefter den første valgperiode starter i januar 2025. Sagen skal evt. behandles i Indenrigsministeriet, hvis forslaget kræver ændring i regulativet for lokaludvalg.

Beslutning

Valby Lokaludvalg drøftede gruppevis spørgsmålene om ungerepræsentanter i lokaludvalgene.

Benjamin Friis og Kristian Larsen skriver høringssvar med baggrund i plenumopsamling af gruppedrøftelsen.

Til top