Mødedato: 10.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Evaluering Valby Kulturdage 2023

Se alle bilag
Styregruppen for Valby Kulturdage orienterer om afholdelsen og evalueringen af dette års event og det udviklingsspor, der skal forankre arrangementet mere i civilsamfundet, som lokaludvalget besluttede at følge på sit møde 7. februar 2023. Valby Lokaludvalg bedes tage orienteringen til efterretning og bemyndige styregruppen til at fortsætte udviklingsarbejdet med et nyt organisatorisk koncept, som lokaludvalget skal tage stilling til i forbindelse med sit budget 2024. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager styregruppens orientering til efterretning

2. at Valby Lokaludvalg bemyndiger den eksisterende styregruppe til at fortsætte udviklingsarbejdet i samarbejde med tovholdergruppen. 

Problemstilling

Valby Kulturdage blev igen i år arrangeret sammen med en gruppe af tovholdere med ansvar for specifikke områder. I forlængelse af visionsworkshoppen, der blev afholdt med en større gruppe Valbyaktører i januar 2023, besluttede Valby Lokaludvalg at arbejde videre med denne organiseringsmodel i 2023 og med en udvikling af kulturdagene, der forankrer arrangementet mere i civilsamfundet. Sekretariatet og styregruppen har således sideløbende med arbejdet med dette års event løbende diskuteret organisering, samarbejdspartnere og indhold i kommende års kulturdage. 

Sekretariatet kan fremover ikke påtage sig den overordnede koordineringsopgave, men vil fortsat understøtte kommunikation af arrangementet og lokaludvalgets egne aktiviteter, som i år fik både nyt indhold og ny placering. 

Sekretariatet og styregruppen har derfor drøftet mulige organiseringsformer med tovholdergruppen, der er interesserede i at fortsætte samarbejdet og øge engagementet i fællesskab med lokaludvalget. Gruppen vil derfor gerne videreføre arbejdet med at udvikle et koncept for fremtidig organisering og finansiering af arrangementet, som lokaludvalget skal tage stilling til i forbindelse med sit budget for 2024. 

Evalueringer fra borgerpanel, standholdere, tovholdere og sekretariatet er vedlagt som bilag ligesom årets regnskab, der kan behandles nærmere i forbindelse med budget for næste år.

Løsning

Valby Lokaludvalg tager styregruppens orientering til efterretning og bemyndiger den eksisterende styregruppe til at fortsætte udviklingsarbejdet i samarbejde med tovholdergruppen. 

Videre proces

Udviklingsgruppen præsenterer på næste lokaludvalgsmøde et eller flere organisatoriske og økonomiske koncepter, der skal tages stilling til i forbindelse med beslutning af lokaludvalgets budget 2024. 

 

 

Beslutning


Valby Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning og bemyndigede den eksisterende styregruppe til at fortsætte udviklingsarbejdet i samarbejde med tovholdergruppen med henblik på at præsentere koncept og budget for 2024 senest i december.
Til top