Mødedato: 10.05.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Nedsættelse af fagudvalg 2022

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og beslutter, hvilke fagudvalg der skal nedsættes ud fra formandsskabets oplæg og bestemmelserne i udvalgets forretningsorden.

2) at Valby Lokaludvalg beslutter ny møderække ud fra sekretariatets oplæg. 

3) at Valby Lokaludvalg beslutter at rykke den nuværende puljeansøgningsfrist fra d. 15 til d. 5 i måneden med virkning fra august 2022. 

4) at Valby Lokaludvalg beslutter at rykke den nuværende puljeansøgningsfrist i juli til juni med virkning fra juni 2022 eller juni 2023. 

Problemstilling

ad 1) Valby Lokaludvalg skal ifølge §2 i sin forretningsorden:

"På sit stiftende møde eller snarest muligt derefter nedsætter Valby Lokaludvalg en række faste udvalg, der beskæftiger sig med de spørgsmål og problemer i Valby, der løbende kræver en indsats fra Lokaludvalget" 

Stk. 2. De faste udvalg konstituerer sig med en formand som er medlem af Valby Lokaludvalg.

Stk. 3. I de faste udvalg kan deltage medlemmer og suppleanter af Lokaludvalget.

Stk. 4. De faste udvalg kan afgive indstillinger til Lokaludvalget. Indstillingerne sættes på Lokaludvalgets dagsorden af Lokaludvalgets formand.

Stk. 5. Lokaludvalget kan nedsætte ad hoc-udvalg til løsning af særlige opgaver, og de ophører, når opgaven er afsluttet. I ad hoc-udvalgene kan deltage medlemmer og suppleanter af Lokaludvalget ligesom der efter behov, kan tilknyttes personer med særlig viden indenfor området.

Stk. 6. Lokaludvalget og de faste udvalg kan nedsætte temagrupper. I temagrupperne kan deltage medlemmer og suppleanter af Lokaludvalget samt interesserede valbyborgere og andre med tilknytning til Valby.

På basis af lokaludvalgets seminar 30. april 2022 foreslår formandskabet at konstituere sig i følgende underudvalg: 

Puljeudvalg. Udvalgets opgave er at forbehandle puljeansøgninger og lave indstillinger til lokaludvalget. Desuden forbehandler udvalget spørgsmål om retningslinjer for puljeansøgninger.

Byudvikling & Trafik. Udvalgets opgave er forbehandle sager og høringer vedr. kommuneplan, lokalplaner og fysiske udviklings- og byggeprojekter. Desuden står udvalget for sager om bydelens trafikforhold og infrastruktur. Udvalget er stedet, hvor den tidlige og mere tekniske dialog med især Teknik- og Miljøforvaltningen finder sted. 

Kunst, Kultur & Frivillighed. Udvalgets opgave er at arbejde med sager vedr. kunst og kultur i bydelen, herunder kulturlivets forhold og kulturtilbud til borgerne. Sager vedr. biblioteker, kulturhuse og kulturelle tilbud hører til her. Desuden har udvalget til opgave at stå for lokaludvalgets engagement i netværksskabende og -understøttende indsatser med henblik på at styrke frivillighed og sammenhængskraft i bydelen. Udvalgets primære forvaltning vil være Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Børn, Fritidsliv & Sociale forhold. Udvalgets opgave er at behandle sager, der vedrører børn og unge, herunder skoler og institutioner, samt idræts- og fritidslivet i Valby. Desuden er det udvalgets opgave at arbejde med sociale forhold i forhold til udsatte grupper. Udvalget vil have kontakt til flere forvaltninger, herunder Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Miljøgruppen. Miljøgruppen varetager lokaludvalgets bundne opgave med at arbejde med miljø- og klimaspørgsmål i forhold til bydelens borgere. Udvalget har også deltagelse af aktive borgere med interesse for miljøarbejdet og er derfor formelt en arbejdsgruppe med sekretariatsbetjening på linje med de øvrige udvalg.

Desuden foreslås erhvervsnetværket videreført. 

ad 2) Sekretariatet ønsker af hensyn til sikker drift i udvalgsbetjeningen at korrigere udvalgenes mødeplan, så alle fagudvalg med sekretariatsbetjening afvikles i månedens 3. eller 4. uge, når Lokaludvalgsmødet er placeret i månedens 2. uge. Puljeudvalget kan kun placeres i månedens 3. uge. 

ad 3) Sekretariatet ønsker i forlængelse af punkt 2 at placere puljeansøgningsfrist anderledes for at sikre god sagsbehandling.

ad 4) Sekretariatet ønsker i forlængelse af punkt 2 og 3 at sikre god sagsbehandling. 

Løsning

1) Valby Lokaludvalg drøfter og beslutter, hvilke fagudvalg der skal nedsættes ud fra formandsskabets oplæg og bestemmelserne i udvalgets forretningsorden.

2) Valby Lokaludvalg beslutter ny møderække ud fra sekretariatets oplæg. 

3) Valby Lokaludvalg beslutter at rykke den nuværende puljeansøgningsfrist fra d. 15 til d. 5 i måneden med virkning fra august 2022. 

4) Valby Lokaludvalg beslutter at rykke den nuværende puljeansøgningsfrist i juli til juni med virkning fra juni 2022 eller juni 2023. 

 

Videre proces

Fagudvalgene konstituerer sig inden lokaludvalgsmødet i juni 2022. 

Sekretariatet implementerer ny møderække og ændringer i puljeansøgningsfrister. 

 

Beslutning

6.1. Indstillingen blev godkendt. Udvalgene skal konstituere sig med formand inden næste møde 14. juni 2022. Udvalgene kan ændre navn på udvalg om ønsket. Følgende udvalg og grupper blev nedsat og består foreløbig af disse medlemmer. Medlemmer og suppleanter kan løbende tilmelde sig udvalgene og miljøgruppen. 

Puljeudvalg: Emmanuelle Kortholm, Sebastian Just Olsen, Benjamin Friis, Dorte Viborg.

Byudvikling & Trafik: Kim Lerche Olsen, Kristian Larsen, Lene Eiberg Becker, Flemming Axelsen, Ejner Jensen, Michael Fjeldsøe, Byrial Rastad Bjørst, Kirsten Henriksen, Hanne Kofoed, Henrik Palsmar, Anders V. Møller og Hanne Skovsgaard. 

Kunst, Kultur & Frivillighed: Lene Buerup Andersen, Sebastian Just Olsen, Emmanuelle Kortholm, Mette Vesterbæk Mortensen, Iris Munoz, Lene Hansen. 

Børn, Fritidsliv & Sociale forhold: Benjamin Friis, Niels Danhøj, Lene Buerup Andersen, Fabriczio d'Ottone, Gitte Grønnemose Butler, Stefan Emkjær. 

Miljøgruppen: Henrik Palsmar, Kirsten Henriksen, Fabriczio d'Ottone.

6.2. Indstillingen blev godkendt.

 

6.3. Indstillingen blev godkendt med virkning fra august 2022.

 

6.4. Indstillingen blev godkendt med virkning 2023.

 

 

Til top