Mødedato: 09.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring af Toftegårds Plads II lokalplanforslag og kommuneplantillæg

Se alle bilag
Toftegårds Plads II lokalplanforslag og kommuneplantillæg er i offentlig høring til den 24. maj, og skal bane vejen for det nye Valby Bibliotek, bakkelandskab med begrønning og træer, 72 almene ungdomsboliger og pladsdannelse med mulighed for kulturelle aktiviteter. Udvalget skal beslutte, hvem der skriver høringssvar på baggrund af tidligere drøftelser, arbejde i følgegruppen og borgermødet afholdt den 8. maj.  

Indstilling

Sekretariatet indstiller 

1. at Valby Lokaludvalg beslutter en skriveproces for svar på høringen Toftegårds Plads II - lokalplanforslag og kommuneplantillæg. 

Problemstilling

Toftegårds Plads II lokalplanforslag og kommuneplantillæg er nu i offentlig høring til den 24. maj.  

Planforslagene skal muliggøre udvikling af den del af Toftegårds Plads, der ligger syd for Vigerslev Allé, med en ny rekreativ plads, et bibliotek og almene ungdomsboliger. Et grønt bakkelandskab og biblioteket skal fungere som støjskærm mod de omkringliggende veje.

Lokalplanområdet omfatter også Toftegårds Plads nord for Vigerslev Allé, der opretholdes som rekreativ plads, og ejendomme mellem Toftegårds Plads og Krumtappen, der fastlægges til serviceerhverv i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Den nye lokalplan omfatter dermed samme område som gældende lokalplan og afløser denne.

Der udpeges en række bevaringsværdige bygninger samt bevaringsværdige træer, og der stilles krav om plantning af mindst 100 nye træer. Kommuneplantillægget overfører ejendommen med Valby Kulturhus fra at ligge i et område til serviceerhverv til et område for offentlige institutioner mv. svarende til, hvad der gælder for resten af den sydlige plads.

Der blev afholdt borgermøde om lokalplanforslaget i Valby Kulturhus mandag den 8. maj, og høringssvaret skal omfatte input herfra. 

I november 2022 svarede Valby Lokaludvalg på den indledende høring om lokalplanforslaget - dette svar er vedhæftet i bilag. 

Udvalget skal beslutte, hvem der skriver høringssvar på baggrund af tidligere drøftelser, arbejde i følgegruppen og borgermødet afholdt den 8. maj.  

Høringsmaterialet kan findes på Bliv Hørt: 

https://blivhoert.kk.dk/hoering/toftegards-plads-ii-lokalplanforslag-og-kommuneplantillaeg

Løsning

Valby Lokaludvalg beslutter en proces for at skrive og indsende høringssvar indenfor høringsfristen den 24. maj. 

 

Beslutning

Michael Fjeldsøe skriver et udkast på basis af det tidligere svar og borgerinput, der behandles i Byudvikling & Trafik, inden det indsendes til fristen. 
Til top