Mødedato: 09.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Intern høring af kommuneplanstrategien

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes drøfte udkastet til Kommuneplanstrategi 2023 ud fra fagudvalgenes forbehandling og dernæst bemyndige sekretariatet til at færdiggøre svaret på den interne høring. Valby Lokaludvalg bedes desuden beslutte, at den lokale borgerinddragelse gennemføres via Valby Borgerpanel i august/september 2023. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

  1. at Valby Lokaludvalg drøfter intern høring af Kommuneplanstrategi 2023 på basis af fagudvalgenes forbehandling og bemyndiger sekretariatet til at udarbejde det endelige svar. 
  2. at Valby Lokaludvalg beslutter, at den lokale borgerinddragelse i forbindelse med den offentlige høring af Kommuneplanstrategien finder sted i form af en borgerpanelundersøgelse.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg skal vedtage et høringssvar til den interne høring af kommuneplanstrategi 2023 på basis af fagudvalgenes forbehandling, der er vedlagt som bilag.

Kommuneplanstrategi 2023 er Borgerrepræsentationens politiske visioner for, hvordan byen skal udvikle sig frem til 2036. Strategien bliver det politiske visionspapir, der skal danne grundlag for at udarbejde kommuneplan 2024, der bliver det planmæssige grundlag, som kommer til at danne rammen for byens udvikling.

Der laves en fuld revision af kommuneplanen i Kommuneplan 2024 med særligt fokus på de fem nedenstående temaer, som udgør grundstammen i Kommuneplanstrategi 2023 og Kommuneplan
2024:

  • Hovedstadens byudvikling og mobilitet
  • Boliger og sammenhængende by
  • En by med erhverv og studiemiljø
  • Klimaby med plads til natur, kultur og fritid
  • Udvikling med respekt for byens sjæl

Intern høring

Økonomiudvalget vedtog d. 14. marts 2023, at Økonomiforvaltningen sender udkast til Kommuneplanstrategi 2023 i otte ugers intern høring i fagudvalg, råd og lokaludvalg. Mere information om Kommuneplanstrategi findes her: https://kps23.kk.dk/

Selve udkastet kan hentes her Udkast kommuneplanstrategi 2023.pdf

Forvaltningen ønsker temaopdelte høringssvar. Høringsfristen er 14. maj 2023. 

Københavnerinddragelse

Der er tale om en intern høring, og derfor er der endnu ikke lavet borgerinddragelse. Den offentlige høring ligger i august/september i år, hvor sekretariatet foreslår at lave inddragelse via Valby Borgerpanel. 

Løsning

  1. Valby Lokaludvalg drøfter den interne høring og bemyndiger sekretariatet til at udarbejde det endelige svar. 
  2. Valby Lokaludvalg beslutter, at den lokale borgerinddragelse i forbindelse med den offentlige høring af Kommuneplanstrategien finder sted i form af en borgerpanelundersøgelse.

Beslutning

Kommunalplanstrategien blev drøftet og sekretariatet blev bemyndiget til at udarbejde det endelige svar. 

Valby Lokaludvalg besluttede, at den offentlige høring om kommuneplanstrategien afholdes som borgerpanelundersøgelse.

Til top