Mødedato: 09.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Orientering om juridiske rammer for sponsorater og fundraising for lokaludvalg

Valby Lokaludvalg bedes tage orienteringen om juridiske rammer for sponsorater og fundraising til efterretning. Lokaludvalget kan til enhver tid tage konkrete sager på basis af rammerne og vurdere, om de vil arbejde med dem. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg ønskede i forbindelse med to konkrete projekter i 2022 at få klargjort de juridiske rammer for lokaludvalg for hhv. fundraising og sponsorater. Sekretariatet har derfor orienteret sig hos juridisk team i Borgerrepræsentationens Sekretariat. 

Fundraising, dvs. ansøgninger hos fonde og puljer udenfor lokaludvalgets egne. Det kunne fx være til kunst-, miljø- eller sociale projekter. Der er ikke noget til hindring for, at lokaludvalget fundraiser, så længe det er til projekter, der kommer borgerne til gode. 

Sponsorater, dvs. ydelser fra virksomheder. Her gælder for så vidt samme regel, at der er ikke er noget til hindring for, at lokaludvalget indhenter sponsorater eller indgår partnerskaber, så længe projektet kommer borgerne til gode. 

Borgerne skal i begge tilfælde forstås bredt. Projekter, der fundraises eller sponseres, skal således være til glæde for flere. Et eksempel kan være en kunstnerisk udsmykning, hvor støtte kommer den pågældende kunstner til gode, men også de lokale borgere, der oplever kunstværket. 

Erhvervsstøtte, dvs. lokaludvalget køber en vare eller ydelse eller understøtter virksomheder på anden vis. Her gælder, at lokaludvalget ikke må begunstige hverken enkeltpersoner eller virksomheder på bekostning af andre. Lokaludvalget må gerne give støtte af generel karakter, fx til kampagner for hele det lokale butiksliv. Lokaludvalget må også gerne købe eller modtage varer fra enkeltfirmaer, fx til en julekalender, men alle butikker/virksomheder skal have mulighed for at byde ind, og der skal vælges leverandør på et sagligt grundlag. Et sagligt udvælgelseskriterie kan være økonomi, dvs. pris, men også fx bæredygtighed. Når lokaludvalget skal uddele denne type gaver eller præmier, skal vinderne der vælges med tilfældighedsprincip, fx med lodtrækning blandt de indkomne svar. 

Lokaludvalget kan på basis af de juridiske rammer til enhver tid tage konkrete sager op og beslutte, om udvalget ønsker at arbejde med dem. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. 
Til top