Mødedato: 09.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Tryghedskortlægning af børns gang og cykling til skole og fritidstilbud

Se alle bilag

Indstilling

Formanden instiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter kommentarer til tryghedskortlægning

2) at Valby Lokaludvalg bemyndiger formanden og Et helt Liv til at færdiggøre kommentarer efter Et Helt Livs Møde d. 23. marts. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at lave en omfattende kortlægning, der skal hjælpe forvaltningen med at fokusere på løsninger, der kan gøre børns vej til skole og fritidstilbud tryggere. 
Der er gennemført en inddragelse af børn og deres forældre i samarbejde med flere forvaltninger. Se vedlagte mail fra Teknik- og Miljøforvaltningen. 

By&Trafik gruppen drøftede sagen på møde d. 2. marts og har udarbejdet vedlagte kort og udkast til kommentarer. Der vedlægges en samlet fil med kort over hele bydelen og statistik fra forvaltningen. På kortene har Michael Fjeldsøe indtegnet de steder der, ifølge kortene og vores tidligere erfaringer, er udpeget som usikre for skolebørn. I den centrale kortlægning har Engdraget og sammenhængen til Vigerslevparken ikke været med. Forslag til markering af disse er vedlagt separat. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter kommentarer til tryghedskortlægning

Valby Lokaludvalg bemyndiger formanden og Et helt Liv til at færdiggøre kommentarer efter Et Helt Livs Møde d. 23. marts.

 

Videre proces

 

Efter lokaludvalgets tilbagemelding arbejder forvaltningen videre med prioritering af indsatserne.

Beslutning

ad. 1: Valby Lokaludvalg drøftede kommentaren. Indledningen skærpes, så det fremgår, at der skal prioriteres mellem indmeldingerne.  Der tlføjes adgangen til Valby Idrætspark. Der efterlyses at privatskolerne også kommer med i undersøgelsen. 

ad. 2: Indstillingen blev godkendt

Til top