Søg
Mødedato: 09.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Høring af risikostyringsplan for Køge Bugt - København

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. Risikostyringsplan for Køge Bugt - København

Problemstilling

Københavns Kommune skal jf. Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF) minimum hvert 6. år revidere kommunens risikostyringsplan.

Køge Bugt blev i 2011 udpeget af Miljø- og Fødevareministeriet som et risikoområde, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko fra hav.

Ved Miljø- og Fødevareministeriets opdatering af risikoområderne i 2018 blev risikoområdet udvidet til at dække det meste af København, fra Kalveboderne til Nordhavn.

Risikostyringsplanen udarbejdes for det udpegede område og fastsætter mål og initiativer for styring af oversvømmelsesrisiciene med særlig vægt på at reducere risikoen for en oversvømmelse, samt mindske de potentielle negative følger af oversvømmelser.

Forslag til Risikostyringsplan 2021 for København indeholder initiativer, som skal være medvirkende til dels at reducere risikoen for en oversvømmelse, dels at reducere skader fra en oversvømmelse.

Planen skitserer en række problemstillinger, der er kategoriseret og som der siden skal findes løsninger på. 

Se høringsmaterialet via Bliv Hørt

By&Trafik drøftede høringen på møde d. 2. marts og udarbejdede vedlagte udkast til høringssvar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Videre proces

 

Københavns Kommune fortsætetr arbejdet med at sikre mod oversvømmelse i samarbejde med organisationer, andre kommuner m.v.

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt
Til top