Søg
Mødedato: 09.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Høring: Regulativer for affald, udkast til regulativer for affald 2021

Se alle bilag
 • Indstilling

  Formanden indstiller

  1. at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. Udkast til regulativer for affald 2021

  Problemstilling

  Valby lokaludvalg har modtaget høring vedr. Regulativer for affald, Udkast til regulativer for affald 2021.

   

  Høringsfrist for høringen er d. 21. marts. 

   

  Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald revideres i overensstemmelse med nye krav i bekendtgørelse om affald nr. 2159 af 9. december 2020.

   

  Miljøministeriet har i efteråret 2020 revideret bekendtgørelsen bl.a. på baggrund af regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” og nye krav i EU's Affaldsdirektiv.

   

  Ændringer af regulativerne skal ifølge affaldsaktørbekendtgørelsen sendes i lovpligtig høring i mindst 4 uger.

   

  Kommunen skal fremover som minimum have indsamlingsordninger for ti affaldsfraktioner; mad-, rest-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, farligt-, tekstil samt mad- og drikkevarekartonaffald.

   

  Regulativ for husholdningsaffald

  I Københavns Kommune er otte ud af ti ordninger allerede etableret. Der laves derfor følgende tilpasninger:

  • Dagrenovationsordningen bliver i det nye regulativ til ordning for madaffald og ordning for restaffald
  • Bioaffaldsordningen kommer til at hedde madaffaldsordningen og bliver obligatorisk for alle husholdninger – også for én-familiehuse
  • Papaffaldsordningen bliver ligeledes obligatorisk for alle husholdninger – også for én-familiehuse
  • Hidtil har kommunen alene indsamlet emballageaffald af glas, metal og plast. Fremover skal alt glas-, metal- og plastaffald indsamles
  • Etablering af en ny ordning for mad- og drikkevarekartonaffald
  • Etablering af en ny selvstændig ordning for tekstilaffald - ikke alene indsamling på genbrugspladserne som i dag.

  Regulativ for erhvervsaffald

  Der er udelukkende tale om redaktionelle ændringer, bl.a. som en følge af en ændret terminologi i bekendtgørelsen. F.eks. ændres ”dagrenovationslignende affald” til ”husholdningslignende restaffald”.

   

   

  Miljøgruppen har drøftet høringen og formuleret vedlagte udkast til høringssvar.

   

  Løsning

  Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar.

   

  Videre proces

  Høringssvar indsendes

 •  

  Bilag

  Høringsmaterialet kan findes på Bliv Hørt

   

  Beslutning

  Høringssvaret blev godkendt. 
  Til top