Mødedato: 09.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Høring af forslag til kommuneplantillæg for Vigerslev Midtby Center

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvartil intern høring vedr. Kommuneplantillæg for Vigerslev Midtby Center

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har sendt et forslag til kommuneplantillæg for Vigerlsev Midtby Center i intern høring. 

Baggrunden for kommuneplantillægget er, at grundejer for bebyggelsen i Vigerslevvej Midtpunkt Bydelscenter (Lidl) har fremsendt et ønske om en ændring af den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker fra 500m2 til ca. 1.000 m2, idet de ønsker bredere muligheder for at udleje deres ejendom.
Kommuneplantillægget ændrer den maksimale størrelse for udvalgsvarer til 1.000 m2 bruttoetagemetre. Det vurderes:
• at kommuneplantillægget vil muliggøre en opgradering af ejendommen med nye lejere og dermed bidrage til en positiv udvikling af Kulbanekvarteret, idet det har vist sig vanskeligt at udleje de eksisterende mindre butikslejemål på denne placering.
• at de nye muligheder for at udleje butikker i bydelscentret ikke vil tiltrække større udvalgsvarebutikker fra Valbys bymidter i væsentlig grad, og at grundlaget for større udvalgsvarebukker i Valby og Gammel Køge Landevejs bymidter således fastholdes.

By&Trafik drøftede høringen på møde d. 2. marts og udarbejdede vedlagte udkast til høringssvar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringsvar. 

 

Videre proces

 

Når sagen har været i intern høring udarbejdes endeligt forslag til Kommuneplantillæg. Det skal herefter godkendes i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden det sendes i offentlig høring.

Beslutning

Høringsvaret blev vedtaget
Til top