Mødedato: 08.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Udvikling af kulturdagene

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg diskuterer styregruppens oplæg i grupper og derefter beslutter hvilken retning, der skal arbejdes videre med.

2) at Valby Lokaludvalg bemyndiger sekretariatet til at arbejde videre med den valgte retning, herunder inddrage relevante aktører i en udviklingsproces. 

Problemstilling

Som besluttet på lokaludvalgsmødet 11. oktober 2022 har styregruppen for Valby Kulturdage 2022 arbejdet videre med at skitsere mulige retninger for udviklingen af kulturdagene med fokus på at gentænke konceptet, så arrangementet og dets afvikling forankres bedre i civilsamfundet. 

Vedlagte oplæg med tre forskellige udviklingsretninger er udarbejdet på basis af evalueringerne af årets kulturdage og med afsæt i den eksisterende formålsbeskrivelse, idet opdraget i dag er at præcisere et hovedformål, der kan definere det videre udviklingsarbejde. 

Lokaludvalget bedes derfor ud fra oplægget forholde sig til: 

  1. Hvilket aspekt i formålsbeskrivelsen er det allervigtigste og kan defineres som hovedformålet?
  2. I hvilken retning skal vi udvikle kulturdagene, hvis det er hovedformålet?
  3. Er der nogen aspekter, der er overset?

Løsning

1) Valby Lokaludvalg diskuterer styregruppens oplæg i grupper og beslutter hvilken retning, der skal arbejdes videre med.

2) Valby Lokaludvalg bemyndiger sekretariatet til at arbejde videre med den valgte retning. 

Videre proces

Sekretariatet inddrager relevante aktører i en udviklingsproces og fremlægger nyt format inkl. økonomi til beslutning i starten af 2023, hvor ny styregruppe nedsættes og budget kan udmøntes. . 

 

Beslutning

Styregruppens oplæg blev drøftet i grupper. Input fra grupperne pegede på løsning a: en model for en samlende begivenhed, men med mere fokus på indhold og større grad af uddelegering af ansvar til andre aktører, altså elementer fra model b. Der var enighed om, at der kun arbejdes med én puljefrist.

Sekretariatet blev bemyndiget til at arbejde videre med dette input med henblik på et mere konkret modelforslag i forbindelse med budgetbehandling på næste møde samt med inddragelse af relevante, lokale kulturaktører i den videre proces.

Til top