Mødedato: 08.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Drøftelse af kommende startredegørelse for Hotel- og Restaurantskolen

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter den kommende startredegørelse for Hotel- og Restaurationsskolen

2) at formanden og næstformanden bemyndiges til at skrive et brev til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget, der uddyber lokaludvalgets synspunkter, når startredegørelsen bliver offentliggjort.

Problemstilling

Hotel- og Restaurantskolen har henvendt sig, da de er bekymrede for indholdet af startredegørelsen for lokalplanen for området. Lokaludvalget blev på sit møde i december orienteret om skolens planer. 

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at startredegørelsen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i slutningen af februar til beslutning. Der vil ikke i den forbindelse være en høringsfase. 

Lokaludvalget har på et tidligere tidspunkt i processen afgivet høringssvar i en forudgående høring (se bilag). Lokaludvalget får derfor ikke startredegørelsen i høring, før der skal træffes beslutning i udvalget. 

Vi er blevet oplyst om, at startredegørelsen vil afvige fra det projekt, der blev fremlagt i den forudgående høring. Lokaludvalget har ikke adgang til at se startredegørelsen, før den offentliggøres i forbindelse med dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets møde. Lokaludvalget har derfor ikke haft mulighed for at udtale sig om det konkrete indhold i startredegørelsen.

Der kan derfor være behov for, at lokaludvalget uddyber og præciserer sin holdning til indholdet af startredegørelsen. 

Formanden foreslår, at formand og næstformand bemyndiges til på baggrund af Lokaludvalgets drøftelse at sende et brev til Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer, når startredegørelsen bliver offentlig tilgængelig.

Løsning

Valby Lokaludvalg bemyndiger formanden og næstformanden at skrive et brev til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget, der uddyber lokaludvalgets synspunkter, når startredegørelsen bliver offentliggjort.

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

1) Sagen blev drøftet.

2) Formand og næstformand bemyndiges til at skrive et brev. Brevet udsendes til hele lokaludvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Lokaludvalget udtrykte opbakning til planerne for at udvikle Hotel- og Restaurationsskolen i Valby og til at tilkendegive i brevet, at det er vigtigt, at rammerne for lokalplanen ikke forhindrer, at skolens udvikling kan realiseres. Forslag om at inkludere trekanten mod daginstitutionen i lokalplansområdet inkluderes i formuleringen.   

Til top