Mødedato: 12.01.2005, kl. 15:00

Offentlige institutioner i Ørestad Syd

Offentlige institutioner i Ørestad Syd

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 12. januar 2005

 

 

8.      Offentlige institutioner i Ørestad Syd

  J.nr. U222/04

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsud­valget, 

 

at      Idékatalog vedrørende etablering af offentlige institutioner i Ørestad Syd ind­går i den videre planlægning af skole- og institutionsstrukturen i Ørestad og i grundlaget for lokalplanarbejdet vedrørende Ørestad Syd

 

 

 

RESUME

 

 

Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget har i april og maj 2004 behandlet første redegørelse om forslag til overordnede rammer og planproces for udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2001 og lokalplan for Ørestad Syd.

 

Kommunens planmyndigheder har på denne baggrund anmodet fagforvaltningerne om at redegøre for behovet for og rummeligheden af offentlige serviceinstitutioner i Ørestad Syd, herunder en overordnet beskrivelse af ideer og forslag til indpasning og placering i den nye bydel.

 

I vedlagte "Idékatolog vedrørende offentlige institutioner i Ørestad Syd" har fagfor­valtningerne i et tværfagligt samarbejde udarbejdet en række forslag om instituti­onsdækningen i lokalområdet. Hensigten er, at kataloget skal indgå i den videre planlægning, som omfatter en samlet planredegørelse og et forslag til lokalplan, som udarbejdes af kommunes planmyndigheder.

 

Det bemærkes, at der med det foreliggende katalog ikke lægges op til konkret be­slutning om skole- og institutionsstrukturen i Ørestad og den hermed forbundne anlægsøkonomi. Forslag herom vil blive forelagt til særskilt behandling i 2005, og i overensstemmelse med Udbygningsoversigten 2004-07.

 

 


SAGSBESKRIVELSE

 

Baggrund

Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget har i april og maj 2004 behandlet en første redegørelse om forslag til overordnede rammer og plan­proces for udarbej­delse af tillæg til Kommuneplan 2001 og lokalplan for Ørestad Syd.

 

Af indstillingen fremgår, at der er behov for at fremme planlægningen af Ørestad Syd for at sikre gode muligheder for en fortsat boligudbygning i Ørestad. Bykvarte­ret bliver et tæt bebygget byområde, som på sigt vil kunne rum­me ca. 10.000 ind­byggere og et tilsvarende antal arbejdspladser i erhvervsbyggeri, herunder ser­vice-, fritids- og kulturfaciliteter. Det fremgår videre, at blandingen af boliger, er­hverv, hovedstrøg med offentlige, kulturelle og kommercielle byfunktioner, de grønne og varierede byrum m.v. skal slå bykvarterets grundstemning an og understøtte ople­vel­sen af en levende bydel.

 

Som led i det videre planlægningsarbejde er der – blandt andre i et samarbejde med Copenhagen X om "Storbyboliger" og i Ørestadsselskabets regi - iværksat supple­rende processer med en bearbejdning af udsnit af bebyggelsen i den foreliggende helhedsplan og med af­dækning af principper for boligindretninger.

 

Med baggrund i aktuelle erfaringer vedrørende en foranalyse for udbygningen af of­fentlige institutioner i Syd­havn har Økonomiudvalget i august 2004 bevilget 1,4 mio. kr. til en foranalyse af behovet for og rummeligheden af offentlige servicein­stitutioner i Ørestad Syd, herunder en overordnet beskrivelse af ideer og forslag til indpasning og placering i den nye bydel.

 

I vedlagte "Idékatolog vedrørende offentlige institutioner i Ørestad Syd" har fagfor­valtningerne i et tværfagligt samarbejde udarbejdet en række forslag om instituti­onsdækningen i lokalområdet. De involverede fagforvaltninger er Kultur- og Fritids­forvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Sundhedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, ligesom Økonomiforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen har været repræsenteret, mens Amagerland Provsti og Ørestadsselskabet tillige har været inddraget i arbejdet. Forskere, idémagere m.fl. har været medvirket, og 3 arkitektfirmaer har skitseret for­slag, ideer og planer. 

 

Behov for skoler og institutioner

Med en forventede udvikling i Ørestad over de kommende år skal der tilvejebringes en samlet skolestruktur, som svarer til ca. 6 spor med en tilhørende institutions­struktur.

 

Boligbyggeriet er imidlertid langt fremme især i Ørestad City, og inden for 4 år for­ventes et større antal boliger at stå klar i Ørestad Syd. Med de foreliggende progno­ser forventes det således, at der i 2009 i de to områder tilsammen vil være omkring 270 skolesøgende børn – stigende til ca. 450 skolesøgende børn i 2011, hvilket sva­rer til en fuld 2 sporet skole.

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil derfor i 2005 forelægge indstilling om iværksættelse af planlægningsprocessen vedrørende skole- og institutionsbyggeriet, idet den samlede planlægnings- og byggeperiode frem til ibrugtagningstidspunktet erfaringsmæssigt strækker sig over 4 år.

 

I den forbindelse vil Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen forelægge forslag om den samlede skole- og institutionsstruktur i Ørestad, idet forvaltningen under hensyn til det fremskredne boligbyggeri i Ørestad City må anse det for mest hensigtsmæs­sigt, at 1. etape i udbygningen af skolestrukturen i Ørestad søges indpasset i dette lokalområde – eventuelt i sammenhæng med et planlagt ressourcebevidst byggeri. Planerne vil selvsagt blive afstemt med planmyndighederne og Ørestadsselskabet. 

 

Idékataloget

Med Idékataloget er hovedvægten lagt på selve indpasningen af de offentlige insti­tutioner i Ørestad Syd, idet specielt skolefunktionernes placering og bykulturelle betydning kan blive bestemmende for indpasning af den øvrige offentlige infra­struktur. Der peges umiddelbart på 3 muligheder – enten i nærhed af Me­tro/hovedstrøg, tæt ved Fælleden eller i forbindelse de nord-sydgående parkbånd (for en nærmere beskrivelse henvises til Idékataloget).

 

I det tværfaglige samarbejde mellem fagforvaltningerne har det ligget på sinde, at pege på synergieffekten ved nærhed mellem offentlige institutioner og fælles ud­nyttelse af funktioner og faciliteter. For så vidt angår skolen fremhæves således sy­nergimuligheder i forhold til blandt andre idrætsfaciliteter, kirke, ældre- og plejein­stitutioner, sundhedscenter og det forhold, at skolen kan danne ramme for kulturelle begivenheder.

 

I et særligt afsnit peges på muligheden af, at skolefunktionen fra første færd udbyg­ges i fuldt omfang, og således i perioden frem til den fulde udnyttelse kan stilles til rådighed for andre funktioner og aktiviteter.

 

Den videre planlægning

Det er hensigten, at det foreliggende Idékatalog indgår i dels den videre skole- og institutionsplanlægning i Ørestad, og dels i planmyndighedernes udarbejdelse af en samlet planredegørelse og forslag til lokalplan for Ørestad Syd. Forslag til lokalplan og planredegørelse forventes forelagt Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudval­get i februar-marts 2005 med henblik på forelæggelse i Borgerrepræsentationen og efterfølgende høring i foråret 2005.

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil i 2005 forelægge indstilling til Uddan­nelses- og Ungdomsudvalget om iværksættelse af den konkrete planlægningsproces for skole- og institutionsstrukturen i Ørestad.

 

På denne baggrund indstiller forvaltningen, at "Idékatalog vedrørende offentlige institutioner i Ørestad Syd" indgår i den videre planlægning af skole- og institutionsstrukturen i Ørestad og i grundlaget for lokalplanarbejdet  m.v. vedrørende Ørestad Syd

 

 

Økonomi

 

Den konkrete skole- og institutionsplanlægning m.v. vil blive afstemt med anlægs­økonomien i Udbygningsoversigten 2004-07. Det forventes, at anlægsudgiften i denne perioden vil andrage 27,6 mio. kr. til kapacitetsudvidelse og 16,1 mio. kr. til initialomkostninger, hvortil kommer erhvervelse af grund. 

 

 

Miljøvurdering

 

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Idékatalog vedrørende offentlige institutioner i Ørestad Syd

 

 

        Peter Rasmussen                          

                                                            Jørn Larsen

 


 


Til top