Mødedato: 31.10.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Foderpladser i Fælledparken

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, at Teknik- og Miljøforvaltningen fastholder den nuværende forvaltningspraksis, hvilket vil indebære, at der ikke etableres foderpladser i Fælledparken.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen fastholder den nuværende forvaltningspraksis for Fælledparken, hvor fodring frarådes og forvaltningen som udgangspunkt ikke giver tilladelse til ophæng af genstande i træerne, jf. løsning.
  2. at medlemsforslag om bevaring af naturoaser i Fælledparken stillet af Radikale Venstre, jf. Teknik- og Miljøudvalget den 26. april 2021, hermed er håndteret (bilag 2).

Problemstilling

I november 2020 konstaterede Teknik-og Miljøforvaltningen, at der uden tilladelse var etableret foderpladser med foderhuse og tilknyttede løbebaner mellem træerne til egern tre steder i Fælledparken. For at imødekomme borgerinitiativet samt indhente erfaring med en sådan type foderplads gav forvaltningen en etårig tilladelse til at bevare den ene af de tre foderpladser som et pilotprojekt. Efterfølgende vedtog Teknik- og Miljøudvalget den 26. april 2021 medlemsforslag om bevaring af naturoaser, som foderpladserne blev kaldt i den forbindelse.  Forvaltningen orienterede udvalget den 8. september 2021 om, at medlemsforslaget ville blive håndteret i efteråret 2022 med inddragelse af erfaringer fra pilotprojektet og en drøftelse af emnet i Det Grønne Råd.

På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til at fastholde forvaltningens nuværende praksis, så der ikke etableres foderpladser i Fælledparken.

Løsning

For alle kommunens fredede parker, herunder Fælledparken, gælder et sæt af ordensregler for besøgende i parkerne. Om fodring fremgår følgende: ’Fugle må kun fodres på land, og brød må ikke efterlades’. Der er ikke ordensregler vedrørende ophæng af elementer i træerne. Forvaltningen fraråder generelt fodring og har ikke tidligere meddelt tilladelse til ophæng i træerne.

Forvaltningen fraråder fodring, da der er en risiko for at tiltrække rotter, der er tilstrækkelig føde i parkerne, og fodring kan ændre dyrenes adfærd, herunder gøre dem mere udsatte for angreb fra ræve og andre rovdyr. Ophæng af elementer til fodring eller andet kan skade træerne, indebære en risiko for forbipasserende, samt bryde med det samlede udtryk i parken og med oplevelsen af natur.

Teknik- og Miljøforvaltningen gav i marts 2021 en et-årig tilladelse til pilotprojektet med gyldighed fra marts 2021 til marts 2022 for at imødekomme en målsætning i København jf. Fællesskab København 2025, om at københavnerne skal opleve gode muligheder for at involvere sig lokalt og for at indhente konkrete erfaringer med et sådant projekt. Problemstillingen med fodring i byens parker blev desuden drøftet af Det Grønne Råd i juni 2022.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af pilotprojektet, at der ikke kan gives tilladelse til foderhuse, hvor der efterlades foder. Forvaltningen anbefaler derudover, på baggrund af pilotprojektet og drøftelsen i Det Grønne Råd, at den nuværende forvaltningspraksis bevares, hvor fodring frarådes og hvor der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til ophængning i træerne. Det vil betyde, at der ikke kan etableres foderpladser med foderhuse eller løbebaner til egern eller lignende.

Evaluering af pilotprojektet
I november 2021 førte Skadedyrsmyndigheden tilsyn med pilotprojektets foderplads på baggrund af anmeldelse om rotter. Da der ved tilsynet blev fundet spor efter rotter, blev både foderplads i forbindelse med pilotprojektet og de to foderpladser uden tilladelse nedtaget. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om den forestående nedtagning af foderpladserne med notat af 18. november 2021.

Ud over erfaringen med tiltrækning af rotter har forvaltningen gjort følgende iagttagelser:

  • Foderpladserne har igennem hele forløbet tiltrukket en del interesse fra borgere samt omtale i lokale medier og på Facebook. Bl.a. har der jævnligt været besøg af daginstitutioner, som er kommet for at se egernene.
  • Forvaltningen har konstateret, at beplantningen er blevet slidt mere end normalt ved foderpladsen. Det har medført en mere åben beplantning omkring foderbanen.
  • Egern i området kan i dag opleves med en ændret adfærd, hvor de kan håndfodres.

Den store interesse for projektet er i sig selv positiv, mens de øvrige erfaringer understøtter, at fordring fortsat frarådes. Tiltrækningen af rotter gør i sig selv, at Teknik- og Miljøforvaltningen må konkludere, at det ikke er muligt at tillade foderhuse, hvor der efterlades foder, hverken i Fælledparken eller i andre parker.

Efter nedtagningen af foderpladserne bliver der fortsat fodret egern i området for pilotprojektet. Da der nu ikke udlægges blivende foder, har der ikke været yderligere udfordringer med rotter, og fodringen vurderes at være inden for rammerne af de eksisterende ordensregler.

Behandling af sagen i Det Grønne Råd

Det Grønne Råd drøftede emnet fodring af fugle og andre vildtlevende dyr i grønne områder herunder udfordringer med fodring af dyr og derved påvirkning af dyreliv og naturområder andre steder i byen, fx Søerne og Utterslev Mose på møde den 1. juni 2022 (bilag 3). På mødet deltog repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Børne-og Ungdomsorganisationernes Samråd samt Cyklistforbundet.

Der var opbakning til, at forvaltningen fortsætter den hidtidige praksis med at fraråde fodring og der blev taget afstand fra ”tivolisering” af parkerne. Der var desuden ønske om at gøre mere for at begrænse fordring og i den sammenhæng blev der bl.a. foreslået genindførelse af parkbetjente og at udbrede skilte imod fodring, så borgerne får mulighed for at læse om problemerne med fodring.

Forvaltningen vurderer, at drøftelsen i Det Grønne Råd understøtter den hidtidige praksis i Fælledparken og andre parker, hvor fodring frarådes og der ikke gives tilladelse til ophæng af foderhuse, løbebaner til egern eller andre elementer.

Revision af ordensregler for parkerne

Teknik- og Miljøforvaltningen reviderer ordensreglerne for kommunens parker i 2023, som udvalget forventes at få forelagt primo 2024. På baggrund af drøftelsen i Det Grønne Råd vil forvaltningen undersøge mulighed for dels at stramme reglerne for fodring, dels at informere yderligere om problemer forbundet med fodring, evt. gennem skiltning.

Politisk handlerum

  • Udvalget kan beslutte, at forvaltningen ændrer praksis i forhold til Fælledparken, så ophæng af elementer til egern mv. kan tillades efter en konkret vurdering, dog uden foderhuse, hvor der efterlades foder, da disse indebærer risiko for tiltrækning af rotter.

Beslutningen vil kræve ressourcer til behandling af ansøgninger og tilsyn med projekter.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Teknik- og Miljøudvalget forventes primo 2024 at få forelagt forslag til revideret parkregulativ, hvori der vil indgå forslag til opdaterede regler om fodring.   

 

       Søren Wille

                                                  / Rikke Skovbølling Brandt

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. oktober 2022

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top