Mødedato: 31.10.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Projektforslag og indtægtsbevilling til etablering af nyt byrum i Folehaven, Valby

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til projektforslag for etablering af et nyt centralt byrum i Folehaven, og Borgerrepræsentationen skal tage stilling til modtagelse af tilskud fra Realdania, Valbyfonden og 3B’s Organisationsbestyrelse til projektet.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at projektforslag for byrummet i Folehaven danner grundlag for færdigprojektering og anlæg af nyt centralt byrum i Folehaven, jf. bilag 4.
   

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
   

 2. at Teknik- og Miljøudvalget modtager tilskud fra Realdania på 1,0 mio. kr. til anlæg af byrummet i Folehaven. Der skal på den baggrund gives en tillægsbevilling som en indtægtsbevilling på 1 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg samt en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter til betaling af fondsmoms, jf. økonomiafsnittet og bilag 9.
 3. at Teknik- og Miljøudvalget modtager tilskud fra Valbyfonden på 0,5 mio. kr. til anlæg af ældrevenlig indretning af byrummet i Folehaven. Der skal på den baggrund gives en tillægsbevilling som en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg samt en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter til betaling af fondsmoms, jf. økonomiafsnittet og bilag 9.
 4. at Teknik- og Miljøudvalget modtager tilskud fra 3B’s Organisationsbestyrelse på 0,3 mio. kr. til anlæg af byrummet i Folehaven. Der skal på den baggrund gives en tillægsbevilling som en indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg samt en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter til betaling af fondsmoms, jf. økonomiafsnittet og bilag 9.
 5. at der frigives en anlægsbevilling på 9,9 mio. kr. til færdigprojektering og anlæg af byrum i Folehaven på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 9.

Problemstilling

I Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V og Fremad) blev der samlet afsat 12,9 mio. kr. til at udvikle et nyt grønt, centralt byrum i Folehavekvarteret, jf. Økonomiafsnittet. Herudover har Områdefornyelsen Folehavekvarteret afsat 6,0 mio. kr. til projektet.

Siden er der opstået mulighed for, at byrumsprojektet kan få yderligere medfinansiering fra fondene Realdania, Valbyfonden og 3B’s organisationsbestyrelse på samlet 1,8 mio. kr. Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen 24. marts 2022, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter. Denne indstillings beskrivelser om indtægtsbevilling er standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under løsning beskrives det projekt, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til projektforslaget. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den yderligere finansiering kan modtages og anvendes til projektet.

Løsning

Folehavens centrale byrum fremstår i dag nedslidt, med enkelte legeredskaber, få opholdsmuligheder og dårlig belysning. Et nyt centralt byrum skal styrke kvarterets grønne identitet, skabe rum til fællesskab, tryghed og sammenhæng i kvarteret.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Realdania og Lokale og Anlægsfonden samt boligafdelingen 3B Folehaven. Projektet er udvalgt af Realdania og Lokale og Anlægsfonden til at modtage midler fra deres pulje ”Fælles rum”. Det samlede projekt understøtter pejlemærkerne ”En levende by” og ”En by med kant” i visionen ”Fællesskab København”.

Byrummet skal anlægges på henholdsvis et 4500 m2 stort kommunalt ejet areal, samt et 1800 m2 stort alment areal ejet af boligafdelingen 3B Folehaven, der også har siddet med i styregruppen. Derudover strækker byrummet sig også udover en vejstrækning på 1700 m2 af vejen Kirsebærhaven, der er udlagt som privatfællesvej. Vejstrækningen er oprindelig ikke en del af projektet fra Budget 2021, men er i udformningen af byrummet blevet tilføjet projektarealet og finansieres af Områdefornyelse Folehavekvarterets kvarterplansmidler, jf. bilag 4

Byrummet er udformet som et stort græsareal omkranset af en sti med to større belagte arealer i hver ende. I den sydlige ende anlægges en ny multibane og i den nordlige ende et orangeri, som bliver offentlig tilgængeligt. I byrummet etableres desuden tre større gynger, en balancebane, to pergolaer og et træningsareal. Der bliver tilført en større mængde ny beplantning i form af træer og buske samt staudebede. Der plantes en stor variation af arter med mange farver, dufte, årsvariation og frugt.

For at skabe en god sammenhæng med Harrestrup Å Skole, udvides den sydlige belægning til skolens facade. Arealet foran skolen ændres fra ”gågadezone” til ”Opholds- og legeområde”, vejarealet indsnævres, og der plantes højstammede træer langs kørearealet. Disse tiltag medfører, at bilisterne nedsætter hastigheden og sikkerheden for gående der skal krydse fra skolen og over til byrummet forøges.

På baggrund af ønsker om mere og bedre belysning fra de nuværende brugere og beboere i Folehavekvarteret er der indarbejdet mere belysning i projektet i form af master, spots og pullerter, hvilket forventes at skabe mere oplevet tryghed.

I nord-/sydgående retning anlægges en grustrækning i den østlige del af byrummet, der giver mulighed for på sigt at anlægge en cykelsti gennem byrummet.

Høring

Politiet har givet deres samtykke til projektet.

Valby Lokaludvalg
Projektforslaget var i høring ved Valby Lokaludvalg fra 2. august 2022 til 13. september 2022.  Lokaludvalget bakker entydigt op om projektet. Lokaludvalgets konkrete ønsker om trafikdæmpning foran biblioteket, indsats overfor den forventede øgede cykeltrafik gennem området, øget biodiversitet og fokus på tilgængeligheden fra plejehjem til Margretekirken vil blive indarbejdet i projektet. Kommentarerne og forvaltningens svar fremgår af bilag 5.

Borgerinddragelse

Der har under udformningen af byrummet været udført forskellige former for borgerinddragelse. I perioden september 2021 til juni 2022 blev afholdt 19 møder og workshops med lokale borgere og aktører, jf. bilag 6. Der er en pladsgruppe, der består af ca. 15 lokale medlemmer. Udover pladsgruppemøder og digitale PladsTalks har der været afholdt særgruppedialog med bl.a. skole, kirken og plejehjem, en større gruppe seniorer og unge fra 3B Folehaven. Pladsgruppen er kommet med input til projektets indhold og design, og følger projektet fra de første visioner til færdigt anlæg.

Projektet er desuden præsenteret ved fire åbne borgermøder i perioden september 2021 til juni 2022.

Høring af Kultur- og Fritidsforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen har afholdt møde 8. september 2022 med Kultur- og Fritidsforvaltningen, da de er tilstødende grundejer til Kirsebærhaven, jf. bilag 7. Tilbagemelding er, at indretningen er fin, og der ikke er noget, der umiddelbart står i vejen for en fremtidig drift af de nye materialer og elementer. Kultur- og Fritidsforvaltningens ønsker om at undgå glatte fortove vil blive indarbejdet i projektet.

Parkering og træer
Projektet får ingen konsekvenser for bilparkeringspladser. Der er i dag en handicapparkeringsplads, som ikke flyttes. Antallet af cykelparkringspladser ændres fra 114 til 116.

Der er i dag 45 træer. Projektet medfører fældning af 29 træer, hvoraf 21 træer vurderes at være under 15 år. De 21 træer består hovedsageligt af kirsebær, hassel og selvsået løn. Der er otte træer over 15 år, som primært består af robinie og poppel. Træerne fældes for at kunne opnå de ønskede aktiviteter på plænen i byrummet, samt for at give lys til at der kan komme underbeplantning i bedene og få et mere haveudtryk i byrummet. Der plantes 91 nye træer. Der vil således være 107 træer ved ibrugtagning. Træregnskab fremgår af bilag 8.

Politisk handlerum
Hvis indtægtsbevillingerne ikke modtages, vil forvaltningen ændre i projektet og derved tage elementer ud.

Økonomi

Med denne indstilling budgetteres med:

 • 1,0 mio. kr. (2023 p/l) fra Realdania til anlæg af byrummet i Folehaven. Der skal betales fondsmoms (17,5 %) af midlerne svarende til 0,2 mio. kr. (2023 p/l).
 • 0,5 mio. kr. (2023 p/l) fra Valbyfonden til anlæg af ældrevenlig indretning af byrummet i Folehaven. Der skal betales fondsmoms (17,5 %) af midlerne svarende til 0,1 mio. kr. (2023 p/l).
 • 0,3 mio. kr. (2023 p/l) fra 3B’s organisationsbestyrelse til anlæg af byrummet i Folehaven. Der skal betales fondsmoms (17,5 %) af midlerne svarende til 0,1 mio. kr. (2023 p/l).

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 9 tabel 1. Realdania og Lokale og Anlægsfonden gav tilsagn om 7,0 mio. kr. (2021 p/l) til projektet forud for Budget 2021. Indtægts- og udgiftsbevilling hertil blev givet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, hvorved midlerne indgik i Budget 2021. Fondene gav tilsagn om støtten under forudsætning af, at Københavns Kommune afsatte midler til projektet i Budget 2021. Sammen med kommunens afsatte midler på 5,9 mio. kr. (2021 p/l), blev der i Budget 2021 derved samlet afsat 12,9 mio. kr. (2021 p/l) til at udvikle byrum i Folehavekvarteret. 4,6 mio. kr. (2021 p/l) blev stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. I første sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet nedskrevet med 0,1 mio. kr. (2022 p/l). Med denne indstilling skal de resterende midler frigives. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2023 p/l. Endvidere skal tilskud fra Realdania, Valbyfonden og 3B’s organisationsbestyrelse frigives, samlet 1,4 mio. kr. ex. fondsmoms (2023 p/l), jf. bilag 9, tabel 2.

I Budget 2021 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 og frem til afledt drift. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget, og vil i forbindelse med ibrugtagningen blive overført til Teknik- og Miljøudvalget.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, udarbejdes udbudsprojektet. Den forventede fysiske anlægsstart er medio 2023. Ibrugtagningstidspunkt forventes at være medio2024.

                             Søren Wille

                                                                                       / Peter Højer

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. oktober 2022

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2.-5. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top