Mødedato: 31.10.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg, Miljøkonsekvensvurdering og hvidbog for Valby Skybrudstunnel, Valby og Vesterbro/Kgs. Enghave

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om endelig VVM-tilladelse til etablering og drift af Valby skybrudstunnel og endelig udledningstilladelse kan godkendes på baggrund af forvaltningernes hvidbog. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om kommuneplantillæg kan godkendes endeligt på baggrund af forvaltningernes hvidbog. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om kommuneplantillæg kan godkendes endeligt, og om VVM-tilladelse til anlæg og drift af Valby Skybrudstunnel og udledningstilladelse kan meddeles til bygherre.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at godkende hvidbog (bilag 4) og endelig VVM-tilladelse for etablering og drift af Valby Skybrudstunnel (bilag 6) og endelig udledningstilladelse (bilag 7) med henblik på, at forvaltningen efterfølgende meddeler tilladelserne til bygherre.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

2. at godkende tillæg til Kommuneplan 2019 (bilag 2) med tilføjelse til redegørelsen, som fremgår under Løsning og i Bilag 4, med henblik på, at forvaltningen efterfølgende offentligt bekendtgør planen.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede på møde den 2. juni 2022 at godkende forslag til tillæg til Kommuneplan 2019, miljøkonsekvensrapport for Valby skybrudstunnel med tilhørende udkast til VVM-tilladelse og udkast til udledningstilladelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Forslag til kommuneplantillæg, miljøkonsekvensrapport, VVM-tilladelse samt udledningstilladelse har været i offentlig høring i 12 uger på kommunens høringsportal ”blivhørt”.

Der er i høringsperioden indkommet 10 høringssvar (bilag 3). Forvaltningerne har gennemgået og besvaret de indkomne høringssvar i en fælles hvidbog (bilag 4).   

Løsning

Valby Skybrudstunnel skal bortlede vand fra Valby og Frederiksberg Vest i henhold til Københavns Kommunes overordnede planlægning for skybrudshåndtering og således være med til at sikre disse områder mod omfattende oversvømmelser i forbindelse med skybrud, se kortoversigt af projektet (bilag 8).

Kommuneplantillæg

Med kommuneplantillægget (bilag 2) foreslås tracéet for Valby Skybrudstunnel ændret, således at den underjordiske tunnel i stedet løber fra Høffdingsvej til Blushøjvej og videre under Valbyparken med udløb i Enghave Kanal. Kommuneplanrammen foreslås tilføjet, at der kan etableres en teknikbygning på maks. 100 m2 ved Fragtvej/Enghave Kanal.

Høringssvar og forvaltningernes bemærkninger

Forslag til kommuneplantillæg, miljøkonsekvensrapport (bilag 5), udkast til VVM-tilladelse for etablering og drift af Valby Skybrudstunnel samt udledningstilladelse har været i offentlig høring på kommunens høringsportal ”blivhørt” i perioden fra den 8. juni til den 3. september 2022. Bygherre har i høringsperioden stået for et informationsmøde om projektet med gennemgang af miljøkonsekvensrapportens indhold. På mødet var der deltagelse fra Københavns Kommune.

De indkomne høringssvar kommer fra henholdsvis Valby Lokaludvalg, Kgs. Enghave Lokaludvalg, Miljøstyrelsen, Københavns Museum, Energinet, Haveforeningen Kalvebod og fire borgere. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i bilag 3. Forvaltningernes besvarelse af høringssvarene fremgår af hvidbogen (bilag 4).

Valby Lokaludvalg støtter realiseringen af Valby Skybrudstunnel, og ser den gerne realiseret hurtigt for at sikre vandkvaliteten ved badestranden i Valbyparken. Lokaludvalget har desuden bemærkninger til de trafikale forhold i anlægsfasen.

Kgs. Enghave Lokaludvalg ser helst den oprindelige linjeføring gennem Valbyparken. Lokaludvalget har desuden bemærkninger til trafikale forhold i anlægsfasen, støj, teknikbygningens udformning samt rekreative og naturmæssige forhold på Tippen.

Miljøstyrelsen bemærker, at placeringen af teknikbygningen overlapper med en økologisk forbindelse under Grønt Danmarkskort, og at der skal redegøres for, hvorvidt kommunen overholder retningslinjerne for denne.

Energinet ønsker, at deres el-transmissionsledning skal indgå i retningslinjerne for kommuneplantillægget med tekst og kort.

Københavns Museum gør opmærksom på, at museet skal kontaktes ved fund af arkæologiske levn.

Høringssvarene fra borgere og Haveforeningen Kalvebod handler om bekymring for, om projektet vil give gener fra trafik, støj og vibrationer i anlægsfasen.

Forvaltningernes bemærkninger

Forvaltningerne vurderer, at projektet Valby Skybrudstunnel lever op til den politisk vedtagne skybrudsplan og vil give anledning til en forbedring af vandkvaliteten ved Valby Strand. Projektet kan ikke tilgodese Kgs. Enghave Lokaludvalgs ønske om føring gennem Valbyparken, fordi den oprindelige åbne løsning i Valbyparken ville forudsætte udledning direkte til et Natura 2000-område og ikke gav mulighed for fuld bassinvolumen, hvilket ville betyde at vandet ikke ville kunne pumpes tilbage i kloak og dermed renses på Damhusåens renseanlæg.

I forhold til borgere og HF Kalvebods bekymringer om gener fra trafik, støj og vibrationer i anlægsfasen bemærkes det, at et projekt i denne skala uundgåeligt vil give gener til omgivelserne i anlægsfasen. Miljøkonsekvensrapporten har dog vist, at støj i anlægsfasen vil overholde gældende grænseværdier og tidsrum i Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift. Miljøkonsekvensrapporten har også vist, at bygherres valgte anlægsmetoder ikke giver anledning til bygningsskadelige vibrationer. Teknik- og Miljøforvaltningens VVM-tilladelse indeholder vilkår der sikrer, at bygherre inden anlægsarbejder med vibrationsgivende materiel sikrer dokumentationsgrundlag i en handlingsplan.

Det er forvaltningernes vurdering, at bygherre har imødekommet mange af problemstillingerne vedrørende trafik og trafiksikkerhed ved at indarbejde hensigtsmæssige løsninger på adgangsveje og omlægninger af cykel/gangstier mv., som en del af projektet jf. miljøkonsekvensrapportens kap. 8 om trafik. Projektets indbyggede afværgeforanstaltninger for trafik fremgår af miljøkonsekvensrapportens afsnit 8.7, og bygherres svar på høringssvar fra lokaludvalg om trafik fremgår af hvidbogens afsnit om trafikale forhold (bilag 4). Høringssvarene vedr. bløde trafikanters sikkerhed løses på forskellig vis. Ved byggepladsen ved Musikbyen – Tudsemindevej, hvor der vil være krydsende cyklister og fodgængere foreslås ind- og udkørsel til byggepladsen håndteret af en flagmand. Desuden udvides Tudsemindevej med 1 m. i anlægsfasen, ligesom parkering langs vejen, som i dag ikke er udlagt til parkering, foreslås forbudt i de perioder i anlægsfasen, hvor der er trafik til byggepladsen, for at sikre trafiksikkerheden. Ved byggepladsen ved Enghave Kanal udlægges betonklodser mellem cykelsti og den midlertidige byggepladsvej for at sikre adskillelsen mellem de bløde trafikanter og den tunge byggepladstrafik. Den eksisterende gang- og cykelsti langs banen vil i anlægsfasen kunne benyttes som hidtil.

Forvaltningen gør dernæst opmærksom på, at en godkendelse af trafikafviklingen omkring alle skakte og byggepladser foretages af Københavns Kommunes trafikmyndighed, og herunder tilgodeses sikkerheden for de bløde trafikanter.

Forvaltningerne henviser desuden til Kommuneplan 2019’s retningslinjer om energiforsyning, som forvaltningerne vurderer, tilgodeser placering af Energinets jordkabler.

Samlet set har bemærkningerne ikke givet anledning til ændringer i VVM-tilladelsen for anlæg og drift af Valby Skybrudstunnel. Høringssvar fra Miljøstyrelsen har givet anledning til ændring af kommuneplantillæggets redegørelsesafsnit, således at det foreslås at tilføje et afsnit til kommuneplantillæggets redegørelsesdel om, at teknikbygningen ikke vil have betydning for den biologiske værdi i den økologiske forbindelse, eller sammenhængen med andre udpegninger i Grønt Danmarkskort. Forvaltningerne har haft dialog med Miljøstyrelsen om teksttilføjelsen til redegørelsesdelen.

Kommuneplantillæggets redegørelsesdel vil endvidere blive tilføjet et afsnit om, at kommuneplantillægget ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Kommuneplanlægning er overordnet planlægning, hvor det kan være vanskeligt at tage endelig stilling til håndtering af bilag IV-arter. Her er det dog i miljøkonsekvensvurderingen af det konkrete projekt undersøgt, at der hverken er egnede yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter eller kendskab til eller registreret bilag IV-arter i eller i nærheden af de arealer som inddrages til byggepladser, heller ikke ved Enghave Kanal, hvor kommuneplantillægget muliggør en teknikbygning.

Politisk handlerum

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens anbefaling, at meddele VVM-tilladelse til bygherre. Hvis Teknik- og Miljøudvalget ønsker at give afslag på at meddele tilladelse til projektet, kræver det en særlig faglig begrundelse. Eksempelvis hvis det vurderes, at et eller flere emner i miljøkonsekvensrapporten ikke er tilstrækkelig fagligt begrundet.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Økonomiforvaltningen bekendtgøre kommuneplantillægget, og Teknik- og Miljøforvaltningen vil samtidig meddele bygherre VVM-tilladelse til etablering og drift af Valby Skybrudstunnel og udledningstilladelse.

 

Søren Hartmann Hede                            Søren Wille

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. oktober 2022

 

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top