Mødedato: 31.10.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Udvidelse af Green Island ved Kalvebod Brygge 9, Vesterbro/Kgs. Enghave

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives byggetilladelse til en udvidelse af den flydende café Green Island ud for Kalvebod Brygge 9.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at der gives tilladelse til udvidelse af den eksisterende flydende café (dækket), ny bygning samt en gangbro fra kaj, herunder tilladelse til at der i vinterperioden placeres en ”omklædnings-ø” og fem ”sauna-øer” omkring eksisterende og fremtidigt flydende dæk.

Problemstilling

Ansøger har den 15. februar 2022 ansøgt om byggetilladelse til at udvide dækket til den eksisterende café, etablering af ny gangbro samt ny bygning til køkken m.v., samt saunaer med omklædningsrum i vinterperioden.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 23. april 2018 en indstilling om midlertidig tilladelse til etablering af den flydende café Green Island på vandarealet syd for Kalvebod Brygge. Den 9. april 2021 blev Teknik- og Miljøudvalget orienteret om ansøgning om permanent tilladelse til projektet. Den 21. april 2021 meddelte forvaltningen byggetilladelse til det ansøgte.

Forvaltningen er indstillet på at give byggetilladelse til den ansøgte udvidelse. Sagen forelægges udvalget, fordi en tilladelse kan få betydning for, hvilket omfang af bebyggelse der fremover må betragtes som sædvanligt på vandarealet i det pågældende område.

Løsning

Green Island fik en midlertidig byggetilladelse på tre år den 2. maj 2018. Caféen består af en ponton/flydebro på 300 m2 med udendørs serveringsarealer, en bygning 38 m2 samt to gangbroer fra kajen. Green Island fik den 21. april 2021 en permanent tilladelse til disse forhold (bilag 2).

Da forvaltningen i 2018 gav den midlertidige tilladelse til etablering af Green Island, var forvaltningen af den opfattelse, at tilladelsen krævede dispensation fra lokalplan nr. 305 ”Kalvebod Brygge Nord II” med tillæg I ”Kalvebod Bølge”. Fordi vandarealet var omfattet af en lokalplan, kunne tilladelsen gøres midlertidig med afsæt i planloven som vilkår for en dispensation. Lokalplanen muliggjorde også, at forvaltningen kunne stille vilkår om åbningstider og åbningsperiode.

Efter forvaltningen gav den midlertidige tilladelse, har Planklagenævnet i 2019 i en anden sag, truffet afgørelse om mulighederne for lokalplanlægning på vandareal. Afgørelsen betyder, at der ikke kan planlægges for det vandareal, hvor Green Island ligger.

Det betyder også, at lokalplanen (med tillæg) ikke kan håndhæves for det vandområde, hvor Green Island ligger, og en evt. tilladelse vil altså ikke kræve dispensation fra lokalplanen. Der søges om tilladelse til udvidelse af dækket med et areal på 293 m2 til i alt 593 m2, og en gangbro fra kajen på 58 m2. Derudover opføres der en bygning på 58 m2, der indrettes til bar, køkken, depot, personalerum og toiletter. Der indrettes ikke serveringsområde i bygningen. Der indrettes desuden et areal på dækket til opbevaring af affald. Dækket indrettes til serveringsområde. Der opføres desuden en pergola på 125 m2, der kan overdækkes med solsejl (bilag 2).

Der opføres videre i vintersæsonen (oktober-april) fire sauna-øer med et areal på ca. 24 m2, heraf bygning på 11 m2, en sauna-ø med et areal på ca. 67 m2, heraf bygning på 38 m2 samt en omklædnings-ø på 36 m2, heraf bygning på 21 m2. Saunaerne fjernes efter vintersæsonen (bilag 2).

By & Havn har givet fuldmagt til Green Island (bilag 3). Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde og har givet tilladelse til udvidelse af Green Island samt truffet afgørelse om, at anlægget ikke er VVM-pligtigt (vurdering af virkning på miljøet).

Behandling af ansøgning efter byggelovgivningen – helhedsvurdering

Forvaltningen skal foretage en helhedsvurdering, hvis der er forhold ved et byggeri, som hverken helt eller delvist reguleres af eller overholder bestemmelserne om byggeretten i Bygningsreglement 2018, BR18. Bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne, skal derfor fastlægges ved en helhedsvurdering. Ved denne vurdering skal forvaltningen lægge vægt på, hvad der er sædvanligt eller tilstræbt i området. Forvaltningen har i forhold til det tilstræbte inddraget Københavns Kommuneplan 2019.

Forvaltningen har foretaget helhedsvurderingen i forhold til et område ved Kalvebod Brygge, som er fastlagt til serviceerhverv i Kommuneplan 2019. Forvaltningen vurderer, at bebyggelsens samlede omfang er hensigtsmæssig i forhold til anvendelsen til café/restaurant og rekreative formål, da bebyggelsen har et begrænset omfang med et forholdsvist stort opholdsareal på dækket.

Forvaltningen vurderer, at Green Island med den ønskede udvidelse, svarer til det der tilstræbes i området, idet der af Kommuneplan 2019 fremgår, at der på det tilstødende vandareal, kan etableres pælefunderede og/eller flydende konstruktioner til ophold, rekreative formål, publikumsrettede serviceerhverv og lignende.

Den ansøgte udvidelse af Green Island (til i alt 593 m2) overholder sammen med Kalvebod Bølge (3.666 m2) det maksimale overfladeareal (6.000 m2) og det maksimale etageareal (1.000 m2), som er beskrevet i kommuneplanen. Green Island har en maksimal højde på 5,5 m og overholder dermed den maksimale højde på 7 m, og i øvrigt de anvendelsesmuligheder, der er beskrevet i kommuneplanen.

Meddeles tilladelse til projektet, vil projektet og dets omfang indgå i helhedsvurderingen af kommende ansøgninger af samme eller lignende omfang i det pågældende kommuneplanområde langs Kalvebod Brygge. Kommende ansøgninger vil således kunne forventes godkendt efter en helhedsvurdering, hvor der skal tages stilling til det sædvanlige/tilstræbte for området.

I lejekontrakten med grundejer, er der klare betingelser for, at kajarealer skal friholdes til fri afbenyttelse af offentligheden. Der er offentlig adgang til cafeen og udenfor cafeens åbningstider, vil der kun være afspærret med et reb.

Politisk handlerum

Det er muligt at meddele afslag på byggeansøgningen om udvidelse af Green Island, hvis Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at helhedsvurderingen skal baseres på, hvad der i forvejen er i området frem for hvad der efterstræbes i Kommuneplan 2019. Det er forvaltningen, som fastlægger det relevante område for en helhedsvurdering efter bygningsreglementet.

Hvis området for helhedsvurderingen udvides til vandarealet langs hele Kalvebod Brygge, vil forvaltningen vurdere, at det ansøgte har et omfang, som ikke kan betragtes som sædvanligt i området. Forvaltningen vil i en sådan helhedsvurdering lægge vægt på, at der ikke er andre anlæg på vandarealet, som svarer til det ansøgte. Ud for grunden ved siden af Green Island er der givet tilladelse til en mindre pavillon i glas og aluminium. Pavillonen har et areal på 162 m2 som er (markant) mindre end Green Island vil være efter en udvidelse. Og forvaltningen vurderer, at Kalvebod Bølge er et helt særligt anlæg, som ikke umiddelbart kan sammenlignes med den ansøgte café-ø.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Det er By og Havn, der som administrator af vandareal i Københavns Havn opkræver leje for brug af vandareal.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen meddelte tilladelse til den ansøgte udvidelse.

Søren Wille

                                                                     / Lena Kongsbach

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. oktober 2022

Indstillingen blev godkendt med 4 stemmer mod 3. Ingen undlod at stemme.

For stemte: B, C, F og V.

Imod stemte: A og Ø.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Vi ønsker, at der skal være offentlig adgang til havnen. Både på arealerne langs med havnen og anlæg på vandet. Derfor ønsker vi ikke, at der sker en yderligere privatisering.”

 

Det samlede udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

 

“Partierne forudsætter, at badevandskvaliteten undersøges, så der ikke opstår problemer med de dele af projektet, hvor badning i havnen måtte indgå”.

Til top